Week 20

Sparen

Veel senioren hebben hun spaargeld al jarenlang trouw op dezelfde bank staan.
Toch is het goed om te weten dat de banken, meestal onaangekondigd, de rente laten terug lopen. Het heeft dan ook zin om af en toe eens uw spaarrekening kritisch tegen het licht te houden. Hoe hoog is de rente die ik krijg? Zijn er andere (betrouwbare banken) die misschien meer rente geven?
Vraag bij uw eigen bank eens na of u misschien kunt overstappen naar een andere spaarvorm, die meer rente oplevert.
Vraag ook eens informatie op bij andere banken. Kijk hiervoor op internet, of neem contact op met de andere bank en vraag om een persoonlijk gesprek.
Het spaargeld, dat u voor een langere tijd niet nodig heeft, kunt u ook op een deposito rekening zetten. Meestal staat het geld dan voor meerdere jaren vast, maar de rente is aanzienlijk hoger. Zo kunt u per jaar enkele honderden euro’s aan rente verdienen.
Kijk altijd na of u een spaarrekening kunt openen bij een andere bank zonder dat u verplicht bent een betaalrekening te openen, dit in verband met de daarvoor geldende kosten.
Voor u overstapt naar een andere bank, laat u zich dus eerst goed voorlichten!

 

Week 19

Lidmaatschap

De KBO afdeling Maaskernen is een bloeiende vereniging voor iedereen die ouder is dan 50 jaar. Ieder jaar organiseren we voor onze leden een boeiend activiteitenprogramma met themamiddagen, de jaarlijkse boottocht en diverse excursies.
Dit jaar staat nog de boottocht op het programma, een fietstocht, stedenreis naar Keulen, de dag voor de ouderen, excursie naar de papierfabriek van Houtum te Swalmen en de jaarlijkse kerst/muziekmiddag.
10 keer per jaar ontvangen de leden het blad de Nestor. Een blad boordevol informatie en interessante artikelen.
Tevens is een van onze doelstellingen belangenbehartiging voor onze leden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
We geven tevens hulp bij belastingaangifte, administratieve vragen enz.
De VOA (vrijwillige ouderenadviseur)  kan u ook helpen indien u een keukentafelgesprek heeft met de gemeente bij de aanvraag van een voorziening of hulp in de huishouding.
Kortom we hebben onze leden heel wat te bieden.
Bent u nieuwsgierig geworden, meld u zich dan nu aan als lid.
Wordt u vanaf 15  mei lid, dan betaalt u slecht € 10 i.p.v. de jaarlijkse contributie van €20. Meld u zich dus aan!

 

Week 18

Eigen bijdrage CAK

Iedereen die gebruikt maakt van de WMO, zoals hulp in de huishouding, hulpmiddelen, ondersteuning enz. moet hierover een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen.
Ieder jaar geeft de belastingdienst uw verzamelinkomen door aan het CAK.
Dit jaar wordt voor de eigen bijdrage gekeken naar het verzamelinkomen over 2013. In de afgelopen jaren kreeg iedereen 33% wtcg korting op de eigen bijdrage.
Dat is dit jaar afgeschaft. U gaat dit jaar uw maximale eigen bijdrage betalen aan het CAK. In maart heeft het CAK reeds aan cliënten brieven verstuurd met de hoogte van de nieuwe eigen bijdrage.
Maar de meeste mensen ontvangen deze brief eerst in mei. Dat kan betekenen dat u dan enkele periodes in een keer zult moeten betalen.
Lukt u dat niet, vraag dan om een betalingsregeling bij het CAK.
Het nieuwe bedrag is ongeveer het oude bedrag wat u in 2014 betaalde en dit verhogen met 1/3 deel.
Bij twijfel moet u altijd contact opnemen met het CAK.

 

Week 17

Compensatie Wtcg en Compensatie eigen risico

De afgelopen jaren hebben veel mensen met een chronische ziekte of handicap een uitkering ontvangen van het CAK.
In oktober ontving men dan de compensatie eigen risico, om tegemoet te komen aan het reeds geheel betaalde eigen risico van deze doelgroep.
In december werd de Wtcg compensatie, wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, uitgekeerd aan iedereen doe er door zijn of haar hoge zorgkosten voor in aanmerking kwam.
Deze regeling is dit jaar afgeschaft. Eind 2014 heeft men een brief ontvangen van het CAK met een kaart erbij, die men kon terugsturen naar het CAK.
Het CAK heeft alleen aan uw gemeente doorgegeven wie hiervoor in aanmerking kwam in de afgelopen jaren.
Dus geen persoonlijke gegevens over uw ziekte, inkomen enz.
De gemeenten nemen deze taak nu over.
De gemeente Maasgouw heeft hiervoor nieuwe beleidsregels gemaakt.
Deze nieuwe regels zullen over enige tijd door de gemeente geplaatst worden in het weekblad Gezien bij het gemeentenieuws.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, houd de komende tijd dit gemeentenieuws in het weekblad Gezien dan ook in de gaten.

 

Week 16

Kassa!

Ouderen met alleen AOW en een klein pensioen en verder geen aftrekposten of vermogen hebben doen er goed aan om toch aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te doen over 2014. Waarom zult u zich afvragen.
Bij de inhouding van de loonbelasting over de AOW is doorgaans rekening gehouden met de heffingskortingen maar bij de inhouding van de loonbelasting over het pensioen niet.
Daardoor kunt u niet optimaal gebruik maken van de algemene heffingskorting en de  ouderenkorting. U kunt dan de teveel ingehouden belasting via de aangifte terugvragen.
Ouderen met een aanvullend pensioen tot maximaal  €14000 per jaar, kunnen hierdoor een teruggaaf krijgen die varieert van € 15 tot wel € 312.
Laat deze kans dan ook niet liggen. De belastingdienst stuurt u in deze gevallen geen brief om aangifte te doen!
Kijk dus goed naar uw pensioen en komt u ervoor in aanmerking, doe dan aangifte over 2014.
U mag ook  nog aangifte doen over de jaren  2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.
Laat deze kans niet liggen en doe aangifte over deze jaren.
Heeft u vragen hierover of wilt u aangifte doen, bel dan naar 463439.

 

Week 15

Mijnmuseum Heerlen woensdag 20 mei 2015

In het schachtgebouw van Oranje Nassau Mijn 1 is het Nederlands Mijnmuseum gevestigd. Het drie etages tellende schachtgebouw is te bezichtigen. In het schachtgebouw is de volledige historie in beeld gebracht en zijn er tal van afbeeldingen en ondergrondse gebruiksvoorwerpen en materialen te zien. In het ophaalgebouw valt de uit 1897 stammende en oorspronkelijke stoommachine te bewonderen. Die de mijnliften op en neer liet gaan.
Het schachtgebouw is architectonisch van bijzondere betekenis. Het gebouw behoort door de toepassing van een gebastioneerde gevelbehandeling in neo-romaanse stijl met torentjes op de hoeken tot het type van de ″Malakov-torens″. Het staat in de Top 100 van de Nederlandse Unesco monumenten.
Het betreft een middagexcursie. We vertrekken om 12.00 uur vanuit Linne en zijn rond 18.00 uur weer terug. De prijs van deze excursie is €17,00  Dit is voor de bus, entree, rondleiding, koffie en vlaai.
Er kunnen niet meer dan 49 personen deelnemen aan deze excursie.
Het mijnmuseum is niet toegankelijk voor rollators en rolstoelen, want er zijn geen liften.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld u zich dus snel aan! Vol is vol.
U kunt zich aanmelden tot 8 mei bij: Riny Claessen- van Wegberg tel:463441
Bent u nog geen lid en wilt u toch aan deze excursie deelnemen, meldt u zich dan eerst aan als lid.

 

Week 14

Aangifte 2014

Het is weer tijd om uw belasting aangifte 2014  in te vullen. In tegenstelling tot andere jaren, heeft u nu de mogelijkheid om dit te doen tot 1 mei 2015.
Lukt u dit niet, vraag dan voor 1 mei uitstel aan en bel 0800-0543. Houd u burgerservice nummer bij de hand, indien u dit wilt doen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2015.
Enkele weken geleden werd bekend, dat indien men aangifte doet voor 1 april, men voor 1 juli bericht zou ontvangen van de belastingdienst. Ook is men dan geen heffingsrente verschuldigd over de belasting die men eventueel terug moet betalen.
Deze deadline is nu weer opgeschoven naar 15 april.
Wie dus voor 15 april zijn aangifte indient, ontvangt uiterlijk voor 1 juli a.s. bericht hier over.
Ook dan hoeft men geen heffingsrente te betalen over het te betalen bedrag.
Verder willen we u er op wijzen dat het geen zin heeft om naar de belastingdienst te bellen om te vragen of uw aangifte in behandeling is.
Dit kunt u slechts doen, wanneer uw aangifte voor 15 april is verzonden en u op 1 juli nog geen bericht heeft ontvangen.
Er zullen ook mensen zijn die nooit aangifte doen of hebben gedaan.
Houd er rekening mee, dat de belastingdienst in juni-juli u een brief kan sturen om alsnog aangifte te doen.
Dit gebeurt alleen, wanneer de belastingdienst weet, dat u inkomstenbelasting over 2014 moet bijbetalen.

 

Week 13 Geen artikelel geplaatst

 

Week 12

Eigen bijdrage CAK huishoudelijke hulp

De laatste weken ontvingen we meerdere vragen over de eigen bijdrage aan het CAK indien men gebruik maakt van huishoudelijke hulp via de WMO van de gemeente.
Iedereen moet dit jaar meer gaan betalen. Dit komt omdat in u in de voorafgaande jaren een wtcg korting kreeg van 33% op de maximale eigen bijdrage per periode.
Deze korting wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is sinds 1 januari van dit jaar afgeschaft en daarom betaalt men nu meer dan in 2014 aan eigen bijdrage.
De hoogte van uw maximale eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de gemeente waarin u woont.
Op de factuur van het CAK staan de totale kosten van de zorg of ondersteuning in een bepaalde periode. De kosten zijn afhankelijk van het uurtarief, de hoogte van een PGB,  de kosten van een hulpmiddel, voorziening of een ander product.
U betaalt maar één keer de eigen bijdrage en dit gedurende 13 periodes in een jaar.
Heeft u hulp in de huishouding en maakt u ook gebruik van een scootmobiel, verstrekt door de gemeente, dan betaalt u toch per periode maar één keer de maximale eigen bijdrage.
Voor de berekening van deze eigen bijdrage wordt dit jaar gekeken naar uw verzamelinkomen over 2013.
Heeft  u twijfels over uw eigen bijdrage, neem dan altijd contact op het CAK.

 

Week 11

Machtigingscode

In januari heeft de belastingdienst alle senioren, die aangifte inkomstenbelasting 2014 moeten doen, een machtigingscode gestuurd.
Deze machtigingscode heeft de persoon, die voor u de belastingen invult, nodig om uw aangifte te kunnen openen, invullen en te versturen.
De belastingdienst heeft uw gegevens al grotendeels ingevuld, uw persoonlijke gegevens, inkomsten, spaartegoed , hypotheek enz..
Deze moeten allemaal goed worden nagekeken. Uit de praktijk blijkt dat er nog wel eens een fout in zit.
Aftrekposten zijn niet vooraf ingevuld en moeten door de belasting consulent worden ingevuld voor u.
Daarom let goed op dat u deze machtigingscode 2014 (niet de code 2013 die u in 2014 heeft ontvangen), samen met al uw gegevens die nodig zijn voor de aangifte afgeeft aan degene van de ouderenbonden, die u helpt met het invullen ervan.
Inmiddels zijn we enkele weken bezig met het invullen van de aangifte 2014.
En blijkt dat er toch veel senioren deze code niet hebben of zijn kwijt geraakt.
Heeft u deze code niet, bel dan zelf naar 088-1236555 en vraag om een nieuwe machtigingscode 2014.
Lukt het u niet, vraag het dan aan degene die uw papieren invult om hulp.
Zonder machtiging kan er immers geen aangifte worden gedaan.
Voor informatie hierover bel 463439

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2015 nrs 11 t/m 20