Week 10

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 18 maart a.s. houdt de KBO afdeling Maaskernen haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Spil en begint om 13.30 uur.
Vanaf 12 uur liggen de vergaderstukken ter inzage in de vergaderruimte.
Na het officiële gedeelte, waarin o.a. het  jaarverslag, financieel verslag  en de kascontrole worden besproken, is er pauze.
Tijdens de pauze wordt u koffie/thee met vlaai aangeboden.
Na de pauze volgt een presentatie door de heer Jo Linders , voorlichter KBO Limburg,
over Ouderenmishandeling. Een onderwerp dat helaas de laatste tijd veel in het nieuws is.
Deze middag is alleen toegankelijk voor leden en we hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn.

 

Week 9

Ziektekosten

In een vorig artikel hebben we aandacht geschonken aan het benutten van de aftrekposten in uw aangifte 2014.
Uit de praktijk blijkt dat toch nog wel eens misverstanden ontstaan, over welke kosten men nu wel en welke kosten men niet mag aftrekken.
De reiskosten naar een arts, ziekenhuis, fysiotherapeut, logopedist,tandarts enz. zijn altijd aftrekbaar. Hou deze reiskosten aan de hand van een kalender gedurende het hele jaar bij.
Ligt uw partner of een huisgenoot in een ziekenhuis, dan mag u deze reiskosten voor bezoek alleen aftrekken indien deze meer dan een maand wordt verpleegd in het ziekenhuis.
Is uw partner opgenomen in een verpleegtehuis, ook dan mag u deze reiskosten voor bezoek als zorgkosten indienen bij uw aangifte. Voor zieken bezoek mag u slechts
€ 0,19 per kilometer tellen .
Kosten van een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, tellen ook mee als zorgkosten.
Ook de reiskosten naar deze behandelaars horen erbij.
De aftrek zorgkosten wordt ieder jaar meer ingeperkt. Zo mogen  er bij de aangifte  2014 geen kosten meer worden afgetrokken die men heeft gemaakt voor de aanschaf van een traplift, scootmobile of rolstoel in 2014.
Ook de kosten voor een nieuw hoorapparaat zijn bijna niet meer aftrekbaar.

Alleen in een uitzonderlijke situatie kan hier nog gebruik van worden gemaakt.

 

Week 8

Checklist aangifte 2014

Vanaf 1 maart tot en met 1 mei kan iedereen zijn aangifte inkomstenbelasting  en premie volksverzekeringen 2014 indienen.
Het is goed om al uw papieren die u nodig heeft van te voren bij elkaar te zoeken.
Wat heeft u allemaal nodig voor het indienen van uw aangifte?
Voor de senioren, die via de ouderenbonden de aangifte laten verzorgen, is de machtigingscode, die u van de belastingdienst heeft ontvangen, zeer belangrijk.
Al uw jaaropgaven van uw inkomsten, zoals AOW, pensioen, lijfrente, buitenlands pensioen enz.
De WOZ waarde van uw eigen woning, met peildatum 1 januari 2013! Deze vindt u op de rekening van uw gemeente die u in 2014 heeft ontvangen.
De jaaropgave van uw hypotheekgegevens, indien van toepassing.
Uitgaven niet vergoede en door u betaalde ziektekosten. Denk hierbij ook aan de gemaakte reiskosten naar ziekenhuis, arts, tandarts, fysiotherapie enz.
Overzicht van eventuele giften.
En de jaaropgave van uw betaal- en spaarrekeningen, en eventuele beleggingen.
Nieuw is dit jaar dat voor de ouderenbonden ook een speciaal aangifte programma is ontwikkeld, waarin al veel gegevens van u vermeld zijn. Vandaar dat u een machtigingscode heeft ontvangen.
Deze gegevens moeten echter zorgvuldig worden nagekeken, want het blijkt dat niet altijd de door de belastingdienst vooraf ingevulde gegevens juist zijn.
Maak tijdig een afspraak voor uw aangifte!
Voor vragen bel naar 463439.

 

Week 7

Weet wat u geeft

Veel mensen schenken iedere maand aan goede doelen, zoals Rode Kruis, Kanker fonds, Zonnebloem, Artsen zonder Grenzen enz.
Meestal gebeurt dit automatisch via uw bank of girorekening.
Toch is het eens goed om deze schenkingen aan goede doelen eens na te kijken.
Veel mensen hebben vaak niet eens in de gaten hoeveel ze iedere maand schenken, het gebeurt immers meestal automatisch en vaak wordt er niet eens meer naar gekeken.
Giften aan goede doelen, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw belasting aangifte.
Bij deze aangifte is er eerst een drempel voor de giften die u mag aftrekken.
Dit is 1% van uw bruto inkomen.
Sinds dit jaar is het mogelijk om een goed doel periodiek wat te schenken.
U schenkt dan een vereniging of een goed doel een bepaald bedrag per jaar en dit gedurende een periode van 5 jaar. Dit moet u dan wel schriftelijk vastleggen in een overeenkomst met de ontvanger van de giften.
Hiervoor is nu geen notariële akte meer nodig. En het goede doel hoeft niet per se een ANBI ( algemeen nut beogende instelling) instelling te zijn.
Schenkt u op deze manier ieder jaar een vast bedrag, dan geldt voor de aftrek van deze giften geen drempel meer bij uw aangifte.
Het loont zich dan ook om uw schenkingen of giften eens goed te bekijken.
Voor de juiste voorwaarden kijk op www.belastingdienst.nl.

 

Week 6

Voorlopige aanslag 2015

De laatste weken ontvangen we veel telefoontjes over de voorlopige aanslag 2015, die de belastingdienst de afgelopen weken naar de mensen heeft gestuurd.
Veel mensen krijgen deze voorlopige aanslag 2015 voor de eerste keer.
Dit gebeurt namelijk omdat de belastingdienst voorlopige aanslagen mag versturen in het jaar waarin ze verwachten dat er te weinig belasting is ingehouden op uw uitkering, pensioen, loon of andere inkomsten.
Deze inkomsten hebben dus betrekking op dit jaar.
Bij de voorlopige aanslag is geen rekening gehouden met uw aftrekposten.
Die kunnen eerst verrekend worden met de aangifte over 2015 die u in het voorjaar van 2016 moet indienen.
Voorts willen we u er op wijzen dat de mogelijkheid bestaat, dat men in mei, juni of juli de voorlopige aanslag 2014 krijgt, waarbij u misschien ook moet bijbetalen.
Dit is ook weer afhankelijk van uw situatie, inkomen, eigen huis en spaargeld.
Betaalt u de aanslag in een keer, dan krijgt men enkele euro’s korting.
De keuze is natuurlijk aan u zelf.
Let op: maakt u dit jaar een afspraak voor het indienen van uw aangifte 2014 neem dan de machtigingscode mee, die vermeld staat in de brief die u heeft ontvangen van de belastingdienst. Zonder deze code kan de aangifte niet ingevuld worden.

 

Week 5

Themamiddag:"Wijs met medicijnen" 25 februari 2015

Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een stuk aangenamer maken. Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben. Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken krijgt met die nadelen. En hoe moeilijker het is om de medicijnen op de juiste manier te gebruiken. Veel ouderen gebruiken vijf of meer verschillende medicijnen tegelijkertijd. In de bijeenkomst "Wijs met medicijnen" leert u over veel voorkomende risico’s van medicijnen en wat u zelf kunt doen om deze te voorkomen. Ook wordt u geïnformeerd over wat de arts en de apotheker doen om uw medicijnen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Onderwerpen:
Wat verstaan we onder medicijnen?
Bijwerkingen en wisselwerkingen.
Juist gebruik van medicijnen.
Hoe letten uw arts en apotheker op uw medicijnen?
Hoe kunt u zelf de risico’s van medicijngebruik beperken?
Waar kunt u terecht voor meer informatie?
De bijeenkomst wordt verzorgd door Dhr. Kaufmann, ziekenhuisapotheker Laurentius Ziekenhuis te Roermond.
De bijeenkomst vindt plaats in de Spil te Maasbracht en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden. Bent u geen lid en wilt u graag naar deze middag komen, meld u zich dan aan als lid. Bel hiervoor naar 463441.
Aanmelden voor deze themamiddag kan tot vrijdag 20 februari bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.

 

Week 4

Aangifte 2014

Vorige week meldden we reeds dat dit jaar de aangifte inkomstenbelasting kan worden ingevuld en verstuurd vanaf 1 maart!
U hebt nu de tijd om aangifte te doen tot 1 mei.
Wilt u uitstel aanvragen tot 1 september bel dan voor 1 mei naar de belastingdienst.
Wanneer u belasting moet bijbetalen, dien dan de aangifte voor 1 april in.
Zo voorkomt u dat u belastingrente moet betalen over het bedrag van de aanslag.
Stuurt u uw aangifte na 1 april in, dan wordt er wel belastingrente geheven over het te betalen bedrag.
Krijgt u geld terug? Dient u uw aangifte in voor 1 april, dan zal dit bedrag gegarandeerd voor 1 juli op uw rekening staan.
Dit jaar is ook nieuw dat men 4 maanden extra de tijd krijgt om de aanslag te betalen.
Dit komt door de onverwachte naheffing die veel mensen kunnen krijgen over 2014, daar de belastingtarieven in 2014 veranderd zijn en niet waren aangepast in uw loon of uitkeringen.
Wilt u een afspraak maken met de belastingconsulenten van de KBO, bel dan na 15 februari. Voor die tijd heeft u immers nog niet alle gegevens, zoals de jaaropgave van uw AOW, pensioen of uw werk, eventuele hypotheekgegevens , ziektekosten die in 2014 zijn gemaakt en niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar.

 

Week 3

Machtigingscode aangifte inkomstenbelasting 2014

In de afgelopen jaren werden de aangiftes van senioren, die geholpen werden door een belastingconsulent van een ouderenbond, verzonden door de aangifte te ondertekenen met een 5 cijfer code.
Vanaf dit jaar gaat dat niet meer. U ontvangt nu van de belastingdienst een brief met het verzoek aangifte te doen over 2014.
In deze brief staat een machtigingscode die uw belastingconsulent nodig heeft om uw aangifte te verzenden. Met deze code kan de belastingconsulent ook al uw vooraf ingevulde gegevens door de belastingdienst opvragen.
Deze brief is dus zeer belangrijk en bewaar hem dus goed!
De belastingconsulent kan niets voor u doen als u deze machtigingscode niet heeft.
De belastingdienst verstuurt deze brieven tussen half januari en half februari.
Er verandert dit jaar nog iets. De aangiftes kunnen pas verstuurd worden vanaf 2 maart tot en met 1 mei, in tegenstelling tot andere jaren. Toen moest uw aangifte binnen zijn voor 1 april. Iedere persoon krijgt een eigen machtigingscode. Dus een echtpaar dat aangifte moet doen ontvangt voor ieder apart een brief met een code.
Deze code is alleen voor de aangifte 2014. Volgend jaar ontvangt u weer een nieuwe code.
Heeft u geen brief ontvangen voor 1 maart en u moet wel aangifte doen, bel dan naar
088-1236555. Hier kunt  u dan uw machtigingscode aanvragen. Houd uw burgerservice nummer bij de hand als u hier naar belt.
Voor vragen hierover bel 463439.

 

Week 2

Goede voornemen: Kom naar de gratis Beweegmiddag!

Op 21 januari organiseert de gemeente Maasgouw in samenwerking met de KBO afdeling Maaskernen een gratis beweegmiddag voor alle 55-plussers in de gemeente Maasgouw.
Bewegen is goed voor iedereen, goed voor uw gezondheid en uw lichaam.
Beweging en gezondheid hebben alles met elkaar  te maken.
Tijdens deze Beweegmiddag in de Spil te Maasbracht, maakt u kennis met verschillende activiteiten en sporten voor 55-plussers.
De beweegcoaches van de gemeente laten u kennis maken met bijvoorbeeld bewegen op muziek, dansen, meer bewegen voor ouderen enz.
Tevens zijn er info stands die u kunt bezoeken, er zijn demonstraties, een quiz en nog veel meer.
Na afloop krijgt u een toepasselijke verrassing mee naar huis.
Dus kom allemaal naar deze Beweegmiddag en laat u zich verrassen!
De middag begint om 13.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.
Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dit nog tot uiterlijk 18 januari.
Bel dus snel.
Bel hiervoor naar Tilly van Pol 0475-551721.of Jessy van Houtum 0475-463439 of naar Riny Claessen 0475-463441.

 

Week 1

Activiteitenprogramma KBO Maaskernen 2015.

Woensdag 21 januari.              Beweegmiddag
Woensdag 25 februari 2015.    Themamiddag: Wijs met medicijnen.
Woensdag 18 maart 2015.        Jaarvergadering.
Thema: ouderenmishandeling.
Woensdag 15 april 2015.          Excursie Europarlement te Brussel.
Woensdag 20 mei 2015.            Excursie mijnmuseum.
Woensdag 17 juni 2015.           Themamiddag: Uitvoering Wet Langdurige Zorg en financiële
veranderingen. Dit thema is onder voorbehoud.
Zaterdag 25 juli 2015.               Boottocht.
Woensdag 19 augustus 2015.    Fietstocht.
Woensdag 16 september 2015. Stedenreis naar Keulen.
Woensdag 14 oktober 2015.      Dag voor de ouderen.
Woensdag 18 november 2015.  Excursie naar de papierfabriek van Houtum te Swalmen.
Woensdag 9 december 2015.     Kerst/muziekmiddag.

Zoals u kunt zien, hebben we ook dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze leden. Bent u nog geen lid en heeft u interesse om lid te worden, meld u zich dan aan en bel 463441.
Let op:de contributie voor het nieuwe jaar 2015 moet uiterlijk 15 januari betaald zijn.
Mocht u het vergeten zijn, maak het bedrag van € 20 dan nu direct over!
Heeft u vragen over uw lidmaatschap of contributie bel dan naar 463439.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2015 nrs 1 t/m 10