Week 20

Mantelzorgboete

De afgelopen week is dit onderwerp veel in het nieuws.
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij ouderen die gaan inwonen bij hun kind of een broer of zus of bij iemand anders gekort gaan worden op hun AOW.
Die korting zou minimaal een bedrag van € 300 per maand zijn.
In de publiciteit heeft dit onderwerp veel boosheid veroorzaakt onder de mensen.
Immers van iedereen wordt gevraagd de zorg voor kwetsbare senioren en gehandicapten te verlichten door steun te bieden die men aan hen kan geven.
Als beloning voor het in huis nemen van een ouder, wordt deze ouder zelf bestraft door korting op zijn AOW.
Dit heeft niet alleen voor de ouder gevolgen.
Krijgt men huurtoeslag dan kan deze behoorlijk gekort gaan worden, immers de inkomens van iedere inwonende tellen mee voor de berekening van de huurtoeslag.
Heeft iemand in de gezamenlijke huishouding een bijstandsuitkering, dan kan deze uitkering ook gekort worden.
De ouderenbonden verzetten zich fel tegen dit wetsvoorstel.
Het kan niet de bedoeling zijn dat mantelzorgers “ bestraft “ worden voor hun zorg aan  hun ouders.
Deze wet is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer.
In juni zal blijken of de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat.
Veel maatschappelijke organisaties verzetten zich hier fel tegen en hopelijk heeft dit invloed op de beslissing van de Eerste Kamer.
We houden  u op de hoogte hierover.

 

Week 19

Huurtoeslag

Iedereen die een huis huurt, heeft vóór 1 mei de nieuwe huurverhoging te horen gekregen die ingaat op 1 juli van dit jaar. In een eerder artikel hebben we u reeds uitgelegd waarom de huren in verschillende percentages stijgen.
Toch hebben we sommige verontrustende telefoontjes gehad van leden die zich zorgen maken of ze nog wel recht hebben op huurtoeslag en of ze de verhoging van de huur zelf moeten doorgeven aan de belastingdienst Toeslagen.
U hoeft zelf niets de doen om de huurverhoging door te geven.
De woningvereniging geeft dit zelf door aan de belastingdienst Toeslagen.
De rekenhuur voor huurtoeslag ligt tussen een huur van €  223,35 tot een maximum huur van
€ 699,48 in 2014.
Er kunnen omstandigheden zijn bij een hogere huur, dat iemand wel recht heeft op huurtoeslag.
Denk hierbij bijv. aan een woning die speciaal aangepast is voor mensen met een beperking.
Uw vermogen of gezamenlijke vermogen mag ook niet hoger zijn dan € 81.360 min de vrijstelling die u heeft.
Eenvoudig betekent dit: betaalt u belasting over uw spaargeld dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Overigens willen we er nog op wijzen dat iemand die in 2013 geen huurtoeslag heeft gekregen en na het indienen van de belasting aangifte 2013 met het verzamelinkomen onder de grens komt van het inkomen voor de huurtoeslag, dit nog tot 1 september 2014 met terugwerkende kracht kan aanvragen.
Dit geldt zeker voor mensen die in 2013 veel aftrekposten hadden.

 

Week 18

Themamiddag:"Het individueel zorgplan" woensdag 21 mei 2014.

In de zorg zijn de ontwikkelingen niet van de lucht. U bent daar de afgelopen maanden door bijeenkomsten bij de KBO over geïnformeerd. Ook in de zorg wordt van u zelfregie en actief burgerschap gevraagd.
De kwaliteit van de zorg en hulp die u ontvangt hangt niet alleen af van de deskundigheid en de houding van de zorgverlener ( huisarts, fysiotherapeut of specialist). Door op te komen voor uzelf, door de juiste vragen te stellen, door u te informeren en te laten adviseren kunt u er samen met de zorgverlener aan bijdragen dat u de juiste en de kwalitatief beste zorg krijgt.
Het individueel zorgplan is hiervoor een goed handvat.
Het Huis voor de Zorg zal op woensdagmiddag 21 mei een workshop aanbieden waarin de  ontwikkelingen in de zorg besproken worden. We gaan met u kijken hoe zo’n individueel zorgplan ingevuld en in praktijk gebracht kan worden.

Na de pauze gaan we samen met u aan de slag en komen de volgende vragen aan bod.

- Hoe ziet het zorgplan van een patiënt in de gemeente Maasgouw eruit?

- Welke zorgverleners zijn daar allemaal bij betrokken?

- Welke communicatie is tussen die zorgverleners nodig?

- Hoe verloopt dit in Maasgouw?

- Wat is daarin nog nodig?

- Wat kan ik zelf doen?

De middag wordt verzorgd door medewerkers van het Huis voor de Zorg en wordt
gehouden in de Spil te Maasbracht  van 14.00-16.00 uur.
Aanmelden tot 20 mei bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 0475-551721

 

Week 17

Klopt de huurverhoging?

De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. Huurders ontvangen in april een brief met de voorgenomen huurverhoging die op 1 juli ingaat. Stijging van meer dan 4 % mag niet zomaar.
Ook dit jaar is de huurverhoging inkomensafhankelijk De maximale huurverhoging is afhankelijk van uw belastbaar inkomen uit 2012 en 2013 en van de samenstelling van uw huishouden.
Wordt de huurverhoging meer dan 4 %, dan moet de verhuurder een inkomensindicatie van u opvragen bij de belastingdienst. De verhuurder moet deze inkomensindicatie dan ook meesturen met het huurverhogingvoorstel.
De belastingdienst heeft de huurders per brief geïnformeerd dat er een inkomensindicatie van u is gestuurd naar uw verhuurder. De belastingdienst geeft niet uw exacte inkomen door, maar geeft alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishouden. Zo kan de verhuurder bepalen of uw huur meer dan 4% verhoogd mag worden. Verhuurders mogen alleen een inkomensindicatie opvragen bij de belastingdienst voor woningen die behoren tot een woonvereniging of een wooncoöperatie.
Verhuurt iemand een huis in de vrije sector, dan mag dit niet.
Daalt uw inkomen in 2014 dan kunt u met succes bezwaar maken tegen een huurverhoging van meer dan 4%. Dat kan ook wanneer uw inkomensindicatie niet juist is.
Wilt u bezwaar aantekenen, doe dit dan voor 1 juli van dit jaar. Na 1 juli is er niets meer aan te doen, ook als de huurverhoging wettelijk gezien onterecht is.
Kijk dus goed naar de nieuwe huurverhogingbeschikking! Voor vragen hierover bel 463439.

 

Week 16

Excursie Europees Parlement te Brussel

Op woensdag 2 april ging een bus vol leden van KBO afdeling Maaskernen naar het Europees Parlement in Brussel. Hier werden we gastvrij ontvangen met een kop koffie door Dominque Lebens namens de CDA fractie. Onze eigen Ria Oomen gaf ons, samen met Jeroen Lenaers, uitleg over de structuur en de dagelijkse gang van zaken van het Europees Parlement. Ria Oomen stelt zich niet herkiesbaar voor het Europees Parlement maar heeft een goede Limburgse opvolger gevonden in Jeroen Lenaers, die de belangen van Limburg hoog in het vaandel heeft.  Op de vraag van onze voorzitter hoe het CDA dacht over het ouderenbeleid van de CDA fractie in het Europees Parlement, kregen we heel geruststellende antwoorden. Pensioenen en zorg zijn heel belangrijke onderwerpen voor Jeroen en zijn fractie de komende jaren.
Tijdens de gezellige lunch kregen we de gelegenheid om verder van gedachten te wisselen met Jeroen. Er werden nog heel wat vragen op hem afgevuurd, die hij allemaal met geduld beantwoordde. Wij wensen Jeroen heel veel succes met zijn campagne en hopen dat er weer een rasechte Limburger in het Europees Parlement zal komen.
Na de lunch volgde een rondrit met de bus door Brussel onder leiding van een boeiende vertellende gids. De buschauffeur had alle moeite om ons door het drukke Brussel te loodsen. Er was op die dag ook nog een Europees-Afrikaanse top in Brussel, met alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen. We kregen de kans om een wandeling te maken naar de Grote markt en langs talloze leuke restaurantjes. Tenslotte volgde de busreis terug via omwegen om alle verkeersobstakels te mijden.

 

Week 15

AOW-Pensioenleeftijd

In 2013 is de pensioenleeftijd voor de AOW verhoogd met een maand. In 2014 komt er weer een maand bij en zo gaat de AOW stapsgewijs omhoog tot 67 jaar in 2021.
Na 2015 gaat de verhoging van de AOW leeftijd een stuk sneller.
Het kabinet wil dat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog gaat. Daarvoor heeft het kabinet toestemming nodig van de Eerste en Tweede Kamer.
Iedereen geboren na 1 november 1954 zal dan moeten doorwerken tot 67 jaar.
De pensioenleeftijd was voorheen gericht op 65 jaar.
We ontvingen veel vragen over wat er nu gebeurt met de pensioenleeftijd.
Immers het pensioen zou op 65 jaar ingaan en wat men dan zou ontvangen staat op het pensioen overzicht.
Vanaf 2014 is 67 jaar ook de nieuwe richtleeftijd voor uw aanvullend pensioen. Het pensioen dat er vanaf 2014 bijkomt, is dus berekend op basis van pensioenleeftijd 67 jaar.
Wie dus doorwerkt na zijn 65e jaar, krijgt vanaf die leeftijd een hogere uitkering over het deel dat hij reeds had opgebouwd tot 65 jaar. Voor ieder jaar uitstel komt er nog ongeveer 6% bij.
U bouwt dan ook nog aanvullend pensioen op over de tijd die u werkt vanaf uw 65e jaar tot het moment dat uw dienstverband eindigt, maar uiterlijk tot uw AOW leeftijd.
De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, gestegen van 61 jaar naar bijna 64 jaar.
Wilt u precies weten wanneer u AOW en aanvullend pensioen ontvangt kijk dan eens op www.svb.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen.
Ook op andere websites op internet zijn de richtlijnen voor de verhoging van de AOW en pensioenleeftijd te vinden.


Week 14

Kosten bij nieuwe medicijnen

De afgelopen weken hebben enkele leden gevraagd waarom op het vergoedingsoverzicht van het CZ en andere zorgverzekeraars ineens kosten worden berekend voor de uitleg over een nieuw medicijn. Deze kosten variëren tussen de € 5,88 en € 6,25.
Ook worden er kosten in rekening gebracht voor eventuele vragen die de cliënt zelf stelt. Dit geldt tevens voor medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Op facebook en sociale media is hierover zelfs al een meldpunt aangemaakt, waar men een petitie kan tekenen, indien men het hier niet mee eens is.
Toch zijn deze kosten niet nieuw. Men betaalde altijd al voor dit gesprek en de begeleiding van uw apotheek. Alleen zag men dit nooit terug op het declaratie  overzicht. Vanaf 1 januari 2014 is dit veranderd en ziet u de kosten voor het gesprek terug op uw declaratie overzicht van uw zorgverzekeraar.
Zo ziet u precies waarvoor u betaalt.
De prijs van de medicijnen is tevens te zien op de verpakking.
Zo weet u wat uw kosten zijn voor uw eigen risico van € 360.
Twijfelt u over uw declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar, neem dan contact met hen op en vraag om toelichting op uw vergoedingsoverzicht.
Zo weet u precies waar u voor betaalt.

 

Week 13

Gehoorapparaten

Vaak wordt de vraag gesteld of je de kosten van een gehoorapparaat mag aftrekken bij de specifieke zorgkosten bij het indienen van de belastingaangifte.
Tot 2013 mocht je alle zelf betaalde kosten aftrekken.
Vanaf 2013 is dit veranderd.
U betaalt aan de zorgverzekering een eigen bijdrage van 25 % van de kosten van uw gehoorapparaat. Het kost dan meteen ook uw eigen risico, voor zover u dan nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt.
Het eigen risico en de bijdrage van 25 % aan uw zorgverzekering zijn sinds 2013 niet meer aftrekbaar onder de noemer hulpmiddelen.
De kosten die hoger zijn dan de eigen bijdrage van 25 %  en eventueel het eigen risico, kunnen onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden.
Dit heeft vooral te maken met het feit of u een dergelijk duur hoorapparaat nodig had.
U wordt daarvoor ingedeeld in een bepaalde klasse van uw gehoorsverlies.
Tevens menen nog veel mensen dat de kosten voor de aanschaf van een bril, ook nog aftrekbaar zijn onder de noemer hulpmiddelen.
Dit is echter onjuist. De kosten van een bril zijn al sinds 2009 niet meer aftrekbaar.
In 2014 verandert er nog meer met de post hulpmiddelen.
Alle kosten en aanschaf van een scootmobiel en of rolstoel zijn volgend jaar bij de aangifte over 2014 niet meer aftrekbaar.
We houden u hierover t.z.t. op de hoogte.

 

Week 12

WOZ waarde van uw huis

Enkele weken geleden heeft iedereen, die een eigen huis bezit, de WOZ beschikking  van zijn/haar huis ontvangen.
De WOZ waarde van het huis is bepalend voor de hoogte van de onroerende zaakbelasting ( OBZ) en de watersysteem heffing van het waterschap.
Verder heeft deze WOZ waarde invloed bij het berekenen van uw eigenwoning forfait bij het indienen van de belastingaangifte 2014.
Ook bij overlijden geldt deze WOZ waarde van uw huis bij het berekenen van de erfbelasting. Dus deze WOZ waarde heeft invloed op allerlei zaken.
Kijk dus goed naar deze nieuwe WOZ waarde. In de meeste gevallen is de WOZ waarde van het huis verlaagd. Toch zijn er ook mensen die een hoger WOZ bedrag op hun gemeentelijke belastingaanslag zien dan vorig jaar.
Is dit bij u het geval, vraag dan een taxatierapport op bij de gemeente.
Daarin wordt precies vermeld, met welke andere huizen uw huis is vergeleken.
U kunt bezwaar maken tot 6 weken na de datum op uw aanslag.
U mag overigens ook bezwaar maken als de WOZ waarde maar een beetje gestegen is.
Kijk dus nog een goed naar deze beschikking.
Wanneer iemand een huis erft, ook dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ waarde. U moet dan als erfgenaam een nieuwe WOZ beschikking aanvragen. Na ontvangst van de nieuwe beschikking heeft u zes weken de tijd om daartegen bezwaar aan te tekenen.

 

Week 11

Verkeersgedrag

In het huidige drukke verkeer is het voor senioren niet altijd even veilig.
Auto’s staan vaak scheef geparkeerd op de stoep, waardoor voetgangers zich een weg moeten banen om veilig over de stoep te kunnen lopen.
Bij het oversteken bij een zebra is het vaak al net zo gevaarlijk.
Niet iedere automobilist geeft voorrang aan overstekende voetgangers, mensen met een rollator, looprek of scootmobiel.
Kijk dus goed uit met oversteken bij een zebra.
Parkeren schijnt voor veel automobilisten ook niet gemakkelijk te zijn.
Auto’s worden gewoon geparkeerd waar het niet mag. Daardoor ontstaan vaak gevaarlijke situaties.
Staan er eenrichtingsborden, veel automobilisten trekken er zich niets van aan en rijden de straat gewoon in. Er is toch nooit controle is dan hun weerwoord.
Voor voetgangers en fietsers levert dit soms ook gevaarlijke situaties op.
Tevens staan er vaak auto’s, zonder invalide kaart, geparkeerd op invalide parkeerplekken. De boete hiervoor bedraagt € 360, zonde van je geld als je betrapt wordt. Vaak hoort men dan: ik hoef alleen maar even in de winkel te zijn. Deze invalide parkeerplekken zijn niet voor niets aangelegd.
Als iedereen zich in het verkeer houdt aan de regels, zouden er veel minder ongelukken gebeuren en zou het voor senioren ook een stuk veiliger zijn in het verkeer.
Maakt u als senior gebruik van een elektrische fiets, pas dan ook uw snelheid aan in het verkeer. Fiets binnen de bebouwde kom niet met de maximale snelheid. Dit kan ook gevaarlijk zijn voor automobilisten en ander verkeer.
Houd dus in het verkeer rekening met elkaar!

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2014 nrs 11 t/m 20