Nummer 41

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

In november ontvangt iedereen die in aanmerking komt voor de wtcg uitkering een brief van het CAK.
De uitkering wordt uitgekeerd aan iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
De wtcg uitkering heeft betrekking op het zorggebruik over het jaar 2011 en wordt uitgekeerd in december 2012.
Wanneer komt u in aanmerking?
- bij een verblijf in een AWBZ instelling.
- hulp bij het huishouden via de WMO in uw gemeente.
- gebruik van bepaalde medicijnen voor bepaalde chronische aandoeningen.
- behandeling van bepaalde aandoeningen in het ziekenhuis en behandeling in een revalidatiecentrum.
- aanschaf of reparatie van hulpmiddelen.
- fysiotherapie voor bepaalde chronische aandoeningen en een indicatie voor een rolstoel vanuit de WMO.
Het is onmogelijk om al deze regels in een kort artikel uit te leggen,
via www.cak.nl kunt u hierover alles lezen op internet.
De bedragen voor 2012 zijn voor 65 jaar en ouder: de lage tegemoetkoming is € 154 en de hoge tegemoetkoming is € 360. Bent u jonger dan 65 jaar dan is de lage tegemoetkoming 
€ 308 en de hoge tegemoetkoming € 514.
Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.

Zaterdag 13 oktober vieren we ons 10 jarig bestaan in de Spil te Maasbracht.
Word nu nog lid, het lidmaatschap is gratis tot 1 januari 2013 en u bent welkom op deze interessante en gezellige middag.
Bel voor aanmelden als lid naar 463441.

Nummer 42

Samenwonen

Nederland telt op dit moment 2,7 miljoen mensen ouder dan 65 jaar.
Ruim 1 miljoen hiervan is alleenstaand. Samenwonen zal dan ook op latere leeftijd door de toenemende vergrijzing steeds meer een rol gaan spelen.
Wie na zijn 65 ste wil gaan samenwonen moet enkele dingen goed in de gaten houden.
Men heeft dan geen recht meer op AOW voor alleenstaanden maar AOW voor gehuwden of samenwonenden.
Ook uw beide inkomens tellen dan mee voor de berekening van de zorg en eventuele huurtoeslag.
Twee mensen die samenwonen hebben namelijk elk minder inkomen nodig bij een gemeenschappelijke huishouding. Ze kunnen de gezamenlijke kosten immers delen.
Soms kan dit ook ten koste gaan van het pensioen van het vroegere werk.
Er zijn pensioenfondsen die de uitkering aanpassen wanneer iemand gaat samenwonen.
Informeer dus altijd, wanneer u wilt gaan samenwonen, bij uw pensioenfonds of dit gevolgen heeft voor uw pensioen.
Ook wanneer u samen eigenaar bent van de gezamenlijke woning, telt u voor de belastingdienst sinds 2011 als fiscale partners.
Ook dit fiscale partnerschap kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.
Heeft u plannen om samen te gaan wonen, laat u zich dan eerst goed informeren over de eventuele financiële gevolgen voor u zelf en uw partner.

Nummer 43

Schenkingen aan kleinkinderen

Onlangs werd door een lid de vraag  gesteld of men ook voor kleinkinderen kan sparen.
Dit is zeker mogelijk maar indien men dat wil doen, zijn er enkele zaken die belangrijk zijn en men goed in de gaten moet houden..
U kunt een spaarrekening openen op naam van uw kleinkind en daar maandelijks of periodiek een bedrag op storten. Hiervoor moeten de ouders van uw kleinkind wel toestemming geven en hun handtekening plaatsen bij het openen van de spaarrekening.
Per kleinkind mag u per jaar maximaal € 2.012 (2012)  belastingvrij sparen of schenken.
Indien u meer wilt schenken of sparen, is men  verplicht dit aan de belastingdienst door te geven en betaalt uw kleinkind 10% schenkbelasting over het bedrag boven deze € 2.012.
Zolang de kleinkinderen minderjarig zijn, moeten de ouders het spaargeld van hun kinderen optellen bij het vermogen in Box 3 bij de aangifte.
Vanaf zijn of haar 18 de verjaardag kan uw kleinkind dan zelf over zijn spaargeld beschikken.
Wilt u dat niet, dan kunt u een herroepelijke schenking onder bewind doen.
Dan beheert u het geld en u behoudt de mogelijkheid om de schenking ongedaan te maken, ook na de 18 de verjaardag van uw kleinkind.
Zelf hoeft u dit geschonken bedrag, mits het onder de € 2012 per jaar blijft, niet aan te geven in uw belastingaangifte.
U kunt natuurlijk ook af en toe uw kleinkinderen iets geven, zonder daarvoor een speciale spaarrekening te openen.

Nummer 44

Mijlpaal!

Op zaterdag 13 oktober j.l. heeft de KBO afdeling Maaskernen haar 10 jarig bestaan gevierd.
Deze middag was een groot succes. Ruim 200 leden waren aanwezig tijdens deze feestmiddag.
Uit de recaties van de aanwezige leden kunnen we concluderen dat de opzet van deze middag een groot succes was.
Het was de bedoeling geweest om tijdens deze middag ons 700 ste lid te mogen verwelkomen. Dat is toen net niet gelukt.
Nu kan het bestuur u mededelen dat de mijlpaal van 700 leden inmiddels wel bereikt is.
De teller staat nu op 702.
Tijdens de kerstmiddag op 12 december a.s zal het 700 ste lid in het zonnetje worden gezet.
Wie het is, blijft nog even een verrassing!
De groei van het ledenaantal is mede te danken aan het aanbod van ons activiteiten programma en de service die we verlenen op het gebied van belastingen, hulp bij het invullen van papieren, vragen aan de ouderenadviseurs enz..
Ook in 2013 willen  we onze leden weer een boeiend programma aanbieden.
Het bestuur is er al druk mee bezig en u ontvangt dit programma begin januari 2013 samen met de contributie nota voor 2013.
Bent u nog geen lid en wilt u lid worden, meld u zich dan nu aan.
U hoeft dan over dit jaar geen contributie meer te betalen en u kunt nog deelnemen aan onze activiteiten in november en december.
Op woensdag 21 november organseren we in de Spil te Maasbracht een workshop “Vergroten van de eigen zeggenschap” en op woensdag 12 december een Muziek/Kerstmiddag.
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 45

Woensdag 21 november Workshop "Vergroten van de eigen zeggenschap"

In 2011 hebben wij reeds aandacht besteed  aan “de patiënten/cliënten rechten” en het “klachtrecht” in relatie tot zeggingschap in het algemeen. Vroeg of laat maakt iedereen weleens gebruik van de diensten van een zorgverlener, zoals een huisarts, een specialist, een wijkverpleegkundige een fysiotherapeut en...  Dan is het belangrijk dat u de beste hulp krijgt en de hoogste kwaliteit van zorg. Om dit te bewerkstelligen moet er een goede wisselwerking zijn tussen de hulpvrager en de zorgverlener(s). Door op te komen voor uzelf, duidelijk te maken wat u verwacht en wilt, door informatie in te winnen en te weten wat uw rechten zijn, kunt u er zelf aan bijdragen dat u kwalitatief en kwantitatief de juiste en beste zorg krijgt die bij u en uw omgeving past.
De workshop "Vergroten van eigen zeggenschap" van het Huis voor de Zorg wil hieraan een bijdrage leveren door samen met u hierover in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Onderwerpen

Wat is "zeggenschap" en wat betekent dit speciaal voor u zelf?
Bespreekpunten met huisarts en/of specialist. Bij dit onderdeel wordt een DVD vertoond.
Patiënten rechten, klachtrecht en zelfregie.
Tips en adviezen voor het vergroten van de eigen zeggenschap. De middag begint om 14.00 uur in de Spil te Maasbracht.
Aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 551721
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 46

Eigen bijdrage in de zorg

In 2013 gaat er veel veranderen in de eigen bijdrage in de zorg.
Het eigen risico van uw zorgverzekering gaat van € 220 naar € 350 .
Heeft u een nieuw hoortoestel nodig, dan betaalt u een eigen bijdrage van 25%.
Ook de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, hulp in de huishouding en voor een verblijf in een zorginstelling gaat omhoog.
Vanaf 2013 gaat het eigen vermogen meer meespelen.
Nu wordt nog 4% van uw spaargeld bij geteld bij uw verzamelinkomen.
Deze 4% wordt berekend over uw vermogen min het heffingsvrije vermogen.
Voor 65 plussers wordt hier nog eens de ouderentoeslag van afgetrokken.
Dus niet 4% over uw gehele vermogen!
Alleen dat gedeelte van uw spaargeld in box 3 waar u belasting over betaalt.
In 2013 zou dit bedrag van 4% verhoogd worden naar 12 % maar deze wet moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Hoe hoog de eigen bijdrage voor bewoners in een zorginstelling wordt is dus nog geheel onduidelijk. De eigen bijdrage wordt in ieder geval iets hoger voor mensen met veel spaargeld. Cijfers zijn nog niet bekend hierover.
Iedereen die een eigen bijdrage betaalt, ontvangt in december of januari een brief van het CAK, met daarin vermeld de hoogte van uw eigen bijdrage.

U kunt zich nog aanmelden voor de workshop “ Vergroten van de eigen zeggenschap”
Op woensdag 21 november om 14.00 in de Spil te Maasbracht.
Bel hiervoor naar 551721.
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 47

Beschikking zorg en huurtoeslag 2013

Begin december ontvangt iedereen die recht heeft op zorgtoeslag en op huurtoeslag een
beschikking van de belastingdienst toeslagen  over het jaar 2013.
We raden u aan om deze beschikking goed door te lezen.
Aan de achterkant van de beschikking staan uw persoonlijke gegevens en het toetsinginkomen van u en uw eventuele partner.
De belastingdienst toeslagen berekent dit toetsinginkomen aan de hand van uw belastingaangifte 2011 of over de gegevens waarover zij beschikken van uw inkomen.
Is er in uw financiële situatie iets gewijzigd, geef dit dan direct door.
Uw inkomen is gestegen of gedaald, u bent gescheiden of gaan samenwonen enz.
Zo voorkomt u dat u in 2014 teveel ontvangen huur en zorgtoeslag moet terug betalen.
Voor het jaar 2013 telt voor het eerst ook uw vermogen mee voor de berekening van de zorgtoeslag.
Bij de huurtoeslag was dit altijd al het geval.
Voor de zorgtoeslag geldt nu dat wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling
(€ 21.1390) plus € 80.000 vanaf volgend jaar geen recht meer heeft op zorgtoeslag.
Dit bedrag wordt niet verdubbeld en geldt dus zowel voor alleenstaanden als voor partners samen.
Daar naast hebben ouderen met een laag inkomen nog recht op de ouderentoeslag.
Dus het maximale vermogen voor de zorgtoeslag ligt dan tussen € 101.139 en € 178.246.
Dus kijk uw beschikking goed na en bij vragen kunt u bellen naar 463439.

Week 48

Veranderingen in de zorg en huurtoeslag 2013

Vorige week hebben we u reeds vermeld in het artikel dat het vermogen gaat mee tellen voor de zorg en huurtoeslag.
In de toekenning van de zorgtoeslag gaat nog meer veranderen. Zo krijgen hogere inkomens minder zorgtoeslag en lage inkomens krijgen meer. De lage inkomens krijgen  een bedrag van  €115  per jaar extra als compensatie voor de verhoging van het eigen risico.
Ook de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag wordt fors verlaagd.
Kregen in 2012 mensen met een inkomen tot circa € 51.000 nog zorgtoeslag, vanaf volgend jaar ligt deze grens op € 42.438 voor gehuwden en samenwonenden.
Voor een alleenstaande was de inkomensgrens in 2012  € 35.059 en voor 2013
wordt dit het bedrag € 30.939 .
Dus een behoorlijke verlaging en veel mensen zullen hierdoor geen zorgtoeslag meer krijgen.

De overheid gaat ook minder bijdragen aan de kosten voor uw huur.
U gaat zelf een groter deel van de huur betalen.
De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens  €8,80 per maand lager. Dit is dus voor de lagere inkomens weer een financiële tegenvaller.
Wordt u in 2013 65 jaar dan gaat uw AOW uitkering een maand later in.
Ook dit kan gevolgen hebben voor uw huur en zorgtoeslag.
Geef wijzigingen dus tijdig door aan de belastingdienst toeslagen.
Voor vragen hierover bel 463439.

Week 49

Muziek/Kerstmiddag woensdag 12 december 2012
Het is inmiddels traditie geworden om het kalenderjaar alsmede ons activiteitenjaar af te sluiten met een muziek/kerstmiddag.
Deze middag vindt plaats op woensdag 12 december in Gemeenschapshuis de Spil te Maasbracht. Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van KBO afdeling Maaskernen en begint om 14.00 uur.
Mevr. Annie Schreuders-Derks zal enkele voordrachten houden met als thema: Decemberfeesten. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door Piratengroep "Overstag" uit Maasbracht. Wij vragen u een tegemoetkoming in de kosten van € 3,00. Dit is inclusief koffie met iets erbij. Daar we afgelopen maand  ons 700 ste lid hebben mogen inschrijven, zal dit lid tijdens deze middag in het zonnetje worden gezet.
U kunt zich tot zaterdag 8 december aanmelden bij Riny Claessen-van Wegberg tel: 463441 of bij Tilly van Pol-Nissen tel: 551721 .

Week 50

Ziektekostenpolis

Iedereen heeft in de afgelopen weken de nieuwe ziektekostenpolis 2013 ontvangen.
De meeste mensen laten deze polis gewoon doorlopen, zonder er eens goed naar te kijken.
Met name de aanvullende verzekeringen zijn het waard, om ze eens goed onder de loep te nemen. Vaak blijkt dat men eigenlijk oververzekerd is.
Check daarom eens goed of uw aanvullende verzekering die bril, of de homeopathische middelen, om maar eens wat te noemen, daadwerkelijk vergoed.
Heeft u echt zo’n dure aanvullende verzekering nodig voor de fysiotherapie?
Een tip is om de bedragen van de dure aanvullende verzekering iedere maand op zij te zetten. Maakt u dan toch onverwacht kosten, die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, betaal deze kosten dan uit dit “spaarpotje “.
Besef ook dat alle kosten die u zelf maakt aan tandarts, fysiotherapeut enz. afgetrokken mogen worden bij de aftrek ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.
Dit is zeker gunstig voor mensen met een laag inkomen.
Er gaan ook weer dingen veranderen in de basisverzekering.
De rollator wordt niet meer vergoed.
Vanaf 2013 betaalt u bij de aanschaf van een hoorapparaat  een eigen bijdrage van 25%. Misschien kan dit voor u een reden zijn om nog dit jaar uw hoorapparaat aan te schaffen of te vernieuwen. Overleg wel altijd vooraf met uw arts en zorgverzekeraar.
Dus kijk eens goed naar uw aanvullende verzekeringen!

Week 51

Uitkeringen en AOW

In 2013 gaat de AOW leeftijd met een maand omhoog.
Iedereen die voor 1 december 2013 65 jaar wordt krijgt de AOW een maand later.
Valt de 65 ste verjaardag na 1 december 2013 maar vóór 1 november 2014, dan gaat de AOW 2 maanden later in. Enzovoorts. In 2021 krijgen we pas AOW met 67 jaar.
Iedereen die op dit moment een uitkering heeft, zoals de WAO, de WIA en de ANW hoeven zich geen zorgen te maken over hun AOW gat. Deze uitkeringen lopen door tot de nieuwe ingangsdatum van de AOW. Er ontstaat voor deze groep dus geen inkomensgat.
Voor degene die wel nog werken kan dit wel het geval zijn.
Hiervoor is een overgangsregeling gemaakt die alleen geldt voor mensen met een laag inkomen. De SVB kan u hierover inlichten.
Wordt u dus in 2013 of 2014 65 jaar en wilt u meer weten over de ingangsdatum van uw AOW neem dan contact op met de SVB of kijk op www.svb.nl.

Week 52

Themamiddag: Beter horen op woensdag 16 januari 2013

Het leven is een feest van geluiden.  Daarvan wilt u toch zeker niets missen? Iedereen geniet op zijn eigen manier van geluid.
U wilt bijvoorbeeld met iemand kunnen praten, ook als het rondom u heen druk is. Of een vergadering goed kunnen volgen; ontspannen kunnen luisteren naar muziek of genieten van uw lachende en spelende kleinkinderen.
Dit zijn maar een paar voorbeelden, waarom het belangrijk is dat u goed kunt horen.
Slechter horen hoort bij het ouder worden. Als u merkt dat luisteren meer moeite gaat kosten is dat lastig. Gelukkig is hier veel aan te doen. In de bijeenkomst "Beter horen" staan we daarom stil bij allerlei zaken die u kunnen helpen weer optimaal te genieten van geluiden.
Onderwerpen:
- Wat betekent slechthorendheid ( bij ouderen ), veel voorkomende vragen en vaardigheden
- Oorzaken van slechthorendheid ( aangeboren, operatie/trauma of degeneratie )
- Wat kunt u zelf doen aan slechthorendheid ( attitude )
- Hulpmiddelen en hoor oplossingen ( hoortoestellen, hoor hulpjes voor tv of telefoon, wek-
en waarschuwingssystemen
- Expertise en aanschaf van hulpmiddelen ( audicien, kosten )
De bijeenkomst wordt verzorgd door een KBO-voorlichter samen met een deskundige audicien.
De middag vindt plaats in de Spil van 14.00 – 16.00 uur.
Aanmelden tot vrijdag 11 januari bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475-551721.

 

Het jaar 2012 is weer bijna voorbij.
We wensen al onze leden een gezond en gelukkig 2013.

 

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2012 nrs 41 t/m 52