Nummer 21

Weten waar je geld blijft

In deze moeilijke financiële tijd met al haar bezuinigingen en aangekondigde bezuinigingen is het vaak moeilijk om de financiën bij te houden.
Een huishoudboekje levert praktisch inzicht op en kan voor veel senioren een uitkomst bieden.
Door iedere maand de inkomsten en uitgaven op te schrijven, krijgt men een goed beeld van de financiële situatie.
Zo kan men bv ontdekken dat er iedere maand best wel eens een behoorlijk bedrag automatisch wordt afgeschreven aan goede doelen en loterijen.
Telt men deze bedragen op, dan schrikt men wel eens van het totaal bedrag.
Dit wil niet zeggen dat men met deze uitgaven  moet stoppen, maar is zeer zeker een punt van aandacht bij uw eventuele bezuinigingen.
U kunt uw huishoudboekje heel eenvoudig in een schrift of schrijfblok op maken. Links de inkomsten en aan de rechtse kant de uitgaven.
Wie beschikt over internet kan bij allerlei sites terecht.
Zo biedt Nibud een eenvoudig programma waarmee u uw inkomsten en uitgaven kunt bijhouden.
Dit programma kost wel € 40.
Daarnaast zijn andere kasboekjes gratis.
Doet u aan internet bankieren bij de AMB AMRO, ING of de SNS bank dan kunt u gratis gebruik maken van hun huishoudboekjes.
Zo zijn er vele mogelijkheden om zelf overzicht te krijgen in uw financiën.
We raden u aan om dit echt te gaan doen. Zo weet u ook precies waar uw geld blijft!

Nummer 22

Laat geen geld liggen!

Stel u heeft alleen AOW en of een klein pensioentje. U maakt dit jaar of maakte afgelopen jaren ziektekosten die niet vergoed werden door de zorgverzekeraar.
Denk hierbij aan reiskosten ziekenhuis of arts, eigen bijdrage tandarts, hoorapparaat,
batterijen voor uw hoorapparaat, dieetkosten, reiskosten ziekenbezoek enz..
Op uw AOW wordt geen belasting ingehouden en op een klein pensioentje wordt maar een klein bedrag aan belasting geheven.
U denkt dat aangifte doen geen zin heeft. U kunt immers niets terug krijgen van de belastingdienst omdat u geen of bijna geen belasting betaalt.
Toch is dit zeer onjuist.
Door het aftrekken van ziektekosten wordt het inkomen lager, waardoor de afrek van heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting niet optimaal worden benut. Het totaal van de heffingskortingen is dan hoger dan de verschuldigde belasting over dat jaar.
Maar het onbenutte deel van deze heffingskortingen krijgt u dan terug via de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.
Bovendien kunt u dan ook recht hebben op hogere toeslagen, zoals zorg en huurtoeslag.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel aangifte inkomstenbelasting doen.
Dit kan nog over de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.
Dat kan u honderden euro's voordeel opleveren.
Is dit bovengenoemde voor u van toepassing en heeft u nog nooit aangifte inkomstenbelasting gedaan, doe dit dan. Aangifte doen loont!
Voor vragen hierover bel 463439.

Nummer 23

Niet beschikbaar

Nummer 24

Boottocht zaterdag 28 juli 2012

Op zaterdag 28 juli organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. Dit uitstapje is bij uitstek geschikt voor leden die slecht ter been zijn en niet aan andere excursies kunnen deelnemen. De boottocht wordt verzorgd door rederij Cascade uit Wessem met de "Stadt Wessem". Vanaf 9.30 uur inschepen aan de Cruise Terminal Maasbracht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit Maasbracht en zijn om 16.00 uur weer terug. We zullen dit jaar richting Marina Oolderhuuske en Roermond varen. De boottocht is alleen bestemd voor leden van KBO Maaskernen. De kosten bedragen € 26,00. De kosten zijn inclusief koffie/thee, Limburgse vlaai en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden bij Tilly van Pol-Nissen tel: 551721 en bij Riny Claessen tel: 463441.
Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rolstoel. Aanmelden is mogelijk tot 30 juni. U dient het bedrag voor 15 juli over te maken op rekeningnummer 127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen onder vermelding van boottocht.

Lidmaatschap KBO

Een lidmaatschap van de KBO afd. Maaskernen biedt u veel voordelen.
Iedere maand een activiteit, 10 x per jaar het blad de Nestor, hulp bij uw belastingaangifte en andere financiële aangelegenheden en dit slechts voor een jaarlijkse contributie van € 18,00 per jaar.
Wordt u nu lid, dan betaalt u nog maar € 9,00 voor het jaar 2012,
Iedereen vanaf 50 jaar kan lid worden.
Voor informatie of aanmelding als lid bel naar het secretariaat 463441.

Nummer 25

Voorlopige aanslag 2011

Iedereeen die aangifte inkomstenbelasting 2011 heeft gedaan voor 1 april 2012 ontvangt voor 1 juli van dit jaar de voorlopige aanslag.
Sommige leden hebben een brief ontvangen van de belastingdienst, dat ze geen voorlopige aanslag ontvangen.
De reden hiervoor is dat men dan niets hoeft te te betalen of niets terug krijgt.
Anderen hebben al direct een definitieve aanslag ontvangen. Dat is dit jaar een proef van de belastingdienst om eenvoudiges aangiftes direct om te zetten in een defintieve aanslag.
Indien de proef lukt, wordt deze volgend jaar uitgebreid.
Heeft u na 1 juli nog geen voorlopige aanslag ontvangen, neem dan contact op met 463439.
Er zijn vragen binnen gekomen over de aanvraag zorgtoeslag n.a.v. een artikel in de blaadjes.
De aanvraag voor zorgtoeslag wordt niet gedaan tegelijk met de belastingaangifte.
Dit is allleen van toepassing  voor mensen die door hun inkomen net op het randje zitten om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen.
Voor deze personen geldt het advies: kijk na het doen van de aangifte of u nog recht had op zorgtoeslag over het jaar van de aangifte en vraag het met terugwerkende kracht voor 1 april aan. Dit kan over 2011 niet meer (of u moet uitstel aangevraagd hebben tot 1 september) maar wel over 2012 volgend jaar bij het doen van uw aangifte over 2012.
Bijna alle Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag ontvangen deze ook en de belastingdienst stuurt u in december automatisch de nieuwe besschikking 2013.
Zorgtoeslag kan op ieder moment van het jaar aangevraagd worden net als de huurtoeslag.

Bootreis
Vorige week meldden we dat op 28 juli a.s weer de jaarlijkse boottocht wordt georganiseerd.
Nadrukkelijk willen we vermelden dat deze boottocht niet alleen voor leden is die slecht ter been zijn. Alle leden kunnen deelnemen aan deze bootreis.
Voor aanmelding of informatie bel 463441 of 551721.

Nummer 26

Zorgkosten 2013

Enkele weken geleden is het zogenaamde Lente-akkoord afgesloten om de financiën van de Nederlanse staat weer op orde te brengen.
In dit akkoord staan ons veel bezuinigingen te wachten en met name in de zorg.
Mensen zullen meer uit eigen portemonnee moeten gaan betalen voor de zorguitgaven.
Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt in 2013 verhoogd van € 220 naar € 350.
Dit voorstel is afgelopen week door de Tweede Kamer goedgekeurd. Lage inkomensgroepen krijgen waarschijnlijk een compensatie via de zorgtoeslag.
Dit betekent voor mensen met hoge zorgkosten toch een stijging van gemiddeld circa € 30 per maand.
De eigen bijdrage voor de AWBZ en WMO gaat ook veranderen.Nu wordt 8% van uw vermogen bij het inkomen geteld, volgend jaar wordt dit 12 % van uw vermogen.
De eigen bijdrage is afhankelijk van uw totale verzamelinkomen.
De eigen bijdrage voor hoortoestellen wordt 25 %.
De rollator verdwijnt uit het basispakket.
En er komt waarschijnlijk een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag voor verblijf in een ziekenhuis.
Al deze maatregelen moeten dus geld gaan opleveren.
Niet alle maatregelen zijn al door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar de kans dat het niet door gaat, is zeer klein.
Tevens wil men ook een eigen bijdrage gaan vragen indien men in het weekend of in de avonduren gebruik wil maken van de huisartsenposten.Dit om misbruik van geen spoedeisende hulp tegen te gaan.
We blijven u op de hoogte houden van al deze veranderingen.
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 27

Woensdag 18 juli themabijeenkomst preventieve ouderengezondheidszorg

Op woensdag 18 juli organiseert de KBO afdeling Maaskernen in samenwerking met de GGD Limburg-Noord een themabijeenkomst.
Onderwerp is preventieve ouderengezondheidszorg.
Een goede ouderengezondheidszorg, gericht op preventie, kan bijdragen aan het langer maatschappelijk actief blijven van ouderen, het behoud van zelfredzaamheid en een goede gezondheid.
Op deze middag worden een aantal succesvolle voorbeelden op gebied  van voeding, bewegen en valpreventie gepresenteerd.
Angelique van de Kar, beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering en Linsy Theunissen, consulent Gezondheidsbevordering zullen deze themamiddag verzorgen.
De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Spil te Maasbracht.
Aanmelden kan tot dinsdag 17 juli en bel hiervoor naar Tilly van Pol-Nissen 551721

Boottocht zaterdag 28 juli

U kunt zich nog aanmelden voor de boottocht op 28 juli.
Bel hiervoor naar 551721 of 463441.
De kosten bedragen € 26,00 en zijn inclusief de boottocht,  lunch en koffie met vlaai.
De boottocht is voor alle leden.
Wacht niet te lang met aanmelden, vol is vol.

Nummer 28

AOW

Vanaf 1 juli wordt de AOW weer iets hoger. De prijzen en lonen zijn gestegen en daarom wordt de AOW per 1 juli weer geïndexeerd.
Een alleenstaande 65 jarige krijgt er ongeveer € 5,00 netto per maand bij en een echtpaar, beiden ouder dan 65 jaar krijgen  samen bijna € 8,00 per maand meer.
Deze verhoging wordt meestal toegepast op 1 januari en op 1 juli in een jaar.
Wanneer op het einde van het jaar de btw tarieven omhoog gaan, zal alles weer duurder worden.
Ook is al aangekondigd dat de energielasten in 2013 zullen stijgen.
De premies voor de ziektekostenverzekeringen zullen waasschijnlijk ook omhoog gaan.
De zorgtoeslag wordt beperkt en de huurtoeslag wordt beperkt door allerlei nieuwe maatregelen.
Al met al geen rooskleurig vooruitzicht voor senioren die iedere maand van een minimum inkomen moeten rond komen.
Toch zijn er voor deze groep senioren ook mogelijkheden om hun lasten wat te verlagen.
Denk hierbij aan een collectieve ziektekostenverzekering via onze gemeente Maasgouw.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en kwijtschelding waterschapsbelasting.
Ook kunt ugebruik maken van een gemeeentelijke  regeling, die u eenmaal per jaar een bedrag van € 75,00 geeft, om aan culturele activiteiten mee te doen.
Denk hierbij bv aan een abonnement van een sportclub of  een seniorenvereniging.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
U mag bv geen eigen woning bezitten en niet veel spaargeld.
Denkt u voor de ze regelingen in aanmerking te komen, neem dan contact op met de gemeente Maasgouw en bel  852500.
Heeft u vragen hierover bel 463439.

Nummer 29

Verhoging AOW-leeftijd

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 de plannen om de AOW- leeftijd te verhogen goedgekeurd.
De AOW- leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd.
Wordt u in 2012 65 jaar dan gaat de AOW op uw verjaardag in.
Vanaf 2013 verschuift de ingangsdatum van de AOW-uitkering.
In 2013, 2014 en 2015 met 1 maand per jaar en in 2016, 2017 en 2018 met 2 maanden per jaar. In 2019 krijgt iedereen pas met 66 jaar AOW en dit wordt vanaf 2019 met 3 maanden per jaar verhoogd tot 2023.
Het gaat te ver om hier nog tot in detail op in te gaan. Het moment van ingang van de AOW is ook nog in de komende jaren afhankelijk van de maand waarin men geboren is.
Wilt u dit precies weten, kijk dan op de website van de rijksoverheid.
Heeft u een uitkering, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een WAO of Wajong uitkering of een WW uitkering dan loopt deze uitkering door tot de dag voordat u uw nieuwe AOW leeftijd bereikt. Voor deze groep loopt de uitkering geen gevaar met het verhogen van de AOW-leeftijd.
Bent u echter nu met de VUT of heeft u een prepensioen, dan is het afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden die in uw arbeidscontract zijn opgesteld.
Neem hierover contact op met uw pensioenfonds.
Toch zal het gebeuren dat mensen die nu in de VUT of prepensioen zitten, een tijd zelf hun inkomen zullen moeten missen, totdat hun nieuwe AOW-leeftijd ingaat.
De Eerste en Tweede kaner zijn van mening dat deze mensen, deze overbruggingstijd zelf moeten invullen door te sparen of weer te gaan werken.
Na de nieuwe verkiezingen van 12 september zal er meer duidelijkheid komen over deze nieuwe maatregelen.
Voor informatie hierover bel 463439.
Voor aanmelden als lid of informatie over onze afdeling bel 463441.

Nummer 30

Compensatie eigen risico 2012

In het najaar van 2012 keert het CAK weer de compensatie eigen risico uit aan mensen die hoge zorgkosten maken.
Iedereen die er voor in aanmerking komt, krijgt in september tot uiterlijk 16 oktober bericht hierover van het CAK.
De hoogte van deze compensatie is voor 2012 vastgesteld op € 85,00.

Wie bepaalt of u er recht op heeft?
Het minsterie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden voor 2012 voor deze compensatie vastgesteld.
Om ervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U krijgt geneesmiddelen voor bepaalde aandoeningen. Er wordt dan gekeken naar de medicijnen die u in 2010 en 2011 gebruikte. Het gaat om specifieke stoffen in medicijnen op een lijst die door het ministerie is vastgesteld. U moet tevens in deze twee jaren meer dan 180 standaard dagdoseringen gebruikt hebben.
- U bent onder behandeling voor bepaalde aandoeningen in het ziekenhuis of een medisch specialist. Er wordt dan gekeken naar bepaalde handelingen die u heeft ondergaan  in de jaren 2009 en 2010. Ook deze behandelingen zijn vastgesteld op een lijst door het ministerie.
- U verblijft langdurig in een AWBZ instelling. Dit geldt voor iedereen die voor 2012 en vanaf 1 januari 2012 en tot heden langdurig in een AWBZ instelling verblijft.
Indien u in aanmerking hiervoor komt, hoeft u niets te doen. Het CAK stuurt u automatisch een brief hierover voor 16 oktober 2012.
Heeft u na deze datum geen brief gekregen en denkt u er toch voor in aanmerking te komen, neem dan zelf contact op met het CAK.
Voor aanmelden als lid of informatie bel 463441.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2012 nrs 21 t/m 30