Nummer 11

WOZ waarde en bezwaar

Wist u dat een te hoge WOZ waarde van uw huis leidt tot niet alleen meer inkomstenbelasting maar ook tot hogere gemeentelijke onroerend goed belastingen en waterschapslasten.
Begin maart heeft iedere huizenbezitter van de gemeente Maasgouw de aanslag 2012 gekregen.
De peildatum van uw eigen huis was 1 januari 2011.
In een artikel in het Maasgouwnieuws  heeft de gemeente Maasgouw aangegeven dat de WOZ waarden van de huizen in de gemeente Maasgouw gemiddeld met 3% gedaald zijn. Toch blijkt uit de praktijk dat WOZ waarde van een aantal woningen in onze gemeente behoorlijk omhoog gegaan zijn.
Accepteer dit niet zomaar en vraag via de website van de gemeente het taxatierapport op van de huizen waarmee uw huis vergeleken is.
Heeft u geen internet vraag het dan het rapport telefonisch op bij de gemeente.
Maak altijd bezwaar indien u het niet eens bent met de WOZ beschikking.
Dit kan u tientallen euro’s per jaar opleveren.
In uw bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde en u moet aangeven wat volgens u dan wel een juiste WOZ waarde is.
Uw bezwaar moet binnen zijn 6 weken na de datum op uw WOZ beschikking.  Dit zal dus moeten gebeuren voor circa 12 april.
Veel mensen gaan ervan uit dat bezwaar maken geen zin heeft.
Dit is echter onjuist. U heeft daar altijd het recht op en maak gebruik van dit recht. Voor vragen hierover bel 463439.

Nummer 12

Niet beschikbaar

Nummer 13

Financiële gevolgen bij opname in een zorginstelling

Indien er een situatie ontstaat, dat een van beide partners wordt opgenomen in een zorginstelling, heeft dit gevolgen voor de financiële situatie van beiden.
Als het gaat om de AOW, kan men kiezen voor duurzaam gescheiden en ontvangen beide partners AOW voor alleenstaande. Dit bedrag is voor ieder apart hoger dan de AOW voor een echtpaar samen.
Maar dit besluit heeft ook nadelige gevolgen voor de eigen bijdrage in de zorginstelling. De eigen bijdrage is immers afhankelijk van het inkomen.
Heeft degene die wordt opgenomen een hoger pensioen dan wordt haar of zijn eigen bijdrage  hoger.
Ook voor de belastingdienst bent u geen fiscale partners meer, wat betekent dat men de gezamenlijke ziektekosten ieder apart in de aangifte moet aangeven.
Dit kan bij veel ziekte kosten nadelig zijn.
Men zal dus goed moeten nadenken voordat men deze beslissing neemt.
Kiest u er voor om gewoon partners te blijven dan heeft dit voor de zorgtoeslag geen gevolgen. U blijft toeslagpartners en ontvangt dan de hogere zorgtoeslag voor een echtpaar.
Voor de huurtoeslag geldt dit niet.
Is uw partner opgenomen in een zorginstelling, dan komt degene die in het huurhuis achterblijft in aanmerking voor de huurtoeslag voor alleenstaande en is alleen de huurtoeslag afhankelijk van haar of zijn inkomen.
Is deze situatie op u van toepassing, laat u dan goed voorlichten en vraag de  huurtoeslag aan alleen voor u zelf.Voor vragen hierover bel naar 463439.

Nummer 14

Niet beschikbaar

Nummer 15

AOW

Met ingang van 1 april 2012 krijgt men de eerste AOW uitkering eerst op de dag dat men 65 jaar wordt.
Tot 1 april kreeg men de eerste keer AOW op de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar werd. Dit betekent dat indien men geboren is op bv. 30 april, men nog maar 1 dag AOW krijgt over de maand april.
In de oude regeling kreeg men dan al AOW vanaf 1 april.
Dit kan voor sommige nieuwe AOWers financiële gevolgen hebben.
Men mist dan toch bijna een maand een gedeelte van het inkomen.
De opgebouwde pensioenen gaan meestal wel in op de eerste van de maand waarin men 65 jaar wordt.
Deze nieuwe regel is tot stand gekomen door de vele bezuinigingen, die de regering heeft genomen om de staats financiën op orde te houden.
Is dit in de toekomst voor u aan de orde, houd er dan rekening mee, dat u  in de eerste maand waarin u 65 jaar wordt, uw inkomen minder zal zijn dan de maanden erna.

Website

Sinds een aantal maanden heeft de KBO afd. Maaskernen een eigen website .
www.kbomaaskernen.nl.
Op onze website kunt u alles lezen over onze vereniging. Zoals de samenstelling van het bestuur, het activiteiten programma, foto’s van themamiddagen en excursies, lidmaatschap en iedere week het artikel wat in het Maasgouwnieuws en de parochieblaadjes verschijnt.
Dus kijk eens op de website en u ziet wat de KBO afd. Maaskernen voor de senioren kan betekenen.

Nummer 16

Nostalgie in het Limburgs Museum te Venlo

Op woensdag 23 mei organiseert de KBO afd. Maaskernen een bezoek aan het Limburgs Museum te Venlo. Een bezoekje aan dit museum is zeer zeker de moeite waard. Vanaf 11 april is ook het startschot gegeven voor nieuwe exposities. Het museum viert de Floriade met een boeket van tentoonstellingen zoals bijvoorbeeld de Flower Power.
Babyboomers worden bloemenkinderen, een sprankelende familietentoonstelling over de hippietijd. Dit mag u beslist niet missen.
Inspiratie bloemen: hedendaagse fotografie en keramiek.
Kortom zeker de moeite waard om met ons mee te gaan.
We vertrekken om 9.00 uur vanuit Ohe en Laak en vervolgens naar Stevensweert, Maasbracht en Linne.
U wordt ontvangen met koffie/thee, een introductiefilm en een rondleiding met een gids. Dit alles zal duren tot circa 12.30 uur. Hierna bent u vrij om de middag door te brengen in het centrum van Venlo of een bezoek aan het naastgelegen museum van Bommel van Dam.
Om 15.30 keren we weer terug naar Maasbracht.
De kosten voor deze excursie zijn € 22 (busreis en entree museum) en dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening 127472932 van de KBO afd. Maaskernen onder vermelding van bezoek museum.
U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 4 mei bij Tillie van Pol-Nissen telefoon 551721.
Laat deze kans niet aan u voorbijgaan.

Computerbegeleiding

Iedere dinsdagmiddag kunt u in de Spil te Maasbracht terecht voor ondersteuning bij al uw vragen over uw computergebruik.
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig kom gerust eens langs.
Deze lessen worden gegeven van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor informatie bel naar 568944.

Nummer 17

Samen leven met een AOW-pensioen

Op maandag 16 april is er een campagne gestart van het ministerie van Sociale Zaken:
Samen leven met een AOW-Pensioen.
Doel van deze campagne is om AOW-ers te informeren en hen er attent op te maken dat ze vragen kunnen stellen aan de Sociale Verzekeringsbank. Indien men vragen heeft wanneer men samen gaat wonen of een gezamenlijke huishouding voert.
Veranderingen in leefomstandigheden kunnen van invloed zijn op de hoogte van de AOW uitkering.
Daarbij is het niet melden van samenwonen en of alleen het voeren van een gezamenlijke huishouding strafbaar.
Een alleenstaande AOW-er heeft recht op 70 % van het minimum loon. Samenwonenden hebben recht op ieder 50% van het minimum loon.
Steeds meer alleenstaanden gaan samen wonen of voeren een gezamenlijke huishouding. Samenwonen met een familielid (ouder dan 65 jaar) geldt ook voor de SVB als samenwonend.
Wordt u zich bewust van deze regels.
Soms woont men niet samen maar voert men toch een gezamenlijke huishouding als men in het hoofdverblijf in één woning de kosten deelt voor de huishouding of wanneer men een zorgrelatie heeft.
Velen zijn zich niet bewust van deze regels en lopen zo een risico op een boete.
Heeft u vragen hierover of twijfelt u over u omstandigheden neem dan contact op met de Sociale Verzekerings bank.
Zij kunne u vragen hierover beantwoorden.
U kunt ook bellen naar 463439.

Afgelopen week meldden we per abuis de verkeerde tijdstippen van de computerondersteuning voor de leden.
Deze ondersteuning is iedere dinsdag in de Spil te Maasbracht van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Nummer 18

Koopkracht verlies

Sinds de onderhandelingen in het Catshuis mislukt zijn, maakt menige senior zich zorgen over de berichten vaan  koopkracht verlies bij senioren en de bezuinigingen die aangekondigd worden.
Het zijn nu geen gemakkelijke tijden maar iedereen beseft dat er snel maatregelen moeten worden genomen om de financiële situatie in Nederland weer op de goede rails te krijgen.
Maatregelen die iedereen in de beurs zal voelen, jong en oud.
Welke maatregelen ook genomen worden,niet iedereen en ook de senioren niet zullen er altijd even blij mee zijn.
Iedere partij stelt zijn eigen verkiezingsprogramma op en in deze programma’s staan ook de belangen van de senioren  vermeld.
Of het nu meer handen aan het bed zijn, meer veiligheid op straat, of de AOW leeftijd verhogen, verhoging van de eigen bijdrage bij een recept van de dokter, verhoging eigen risico, het zijn allemaal maatregelen die voor de een wel goed zijn en voor de ander niet.
De komende maanden, na de nieuwe verkiezingen, zal moeten blijken wat de effecten van de bezuinigingen inhouden voor senioren.
Maar men moet niet uit het oog verliezen dat niet alleen senioren de dupe kunnen worden van  bepaalde bezuinigingen.
Ook jongeren en mensen met kinderen zullen deze maatregelen aan den lijve ondervinden.
Toch met alleen negatief denken komen we ook niet verder.
Positief blijven, ook in moeilijke tijden, is belangrijk in deze huidige maatschappij.
Blijf niet hangen in een negatieve spiraal en kijk vooruit.
Na magere jaren komen ook weer betere jaren!

Nummer 19

Zorgtoeslag voor vermogenden verdwijnt

Onlangs is er een wet aangenomen waardoor de zorgtoeslag niet alleen rekening houdt net het inkomen, maar nu ook met het vermogen.
Vanaf 1 januari 2013 gaat voor het toekennen van de zorgtoeslag ook uw vermogen meespelen.
Is het vermogen van een huishouden boven de vrijsteling in box 3 meer dan € 80.000, dan vervalt het recht op zorgtoeslag.
De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel onlangs goedgekeurd.
Het heffingsvrije vermogen in box 3 is nu € 21.139 per persoon. Een alleenstaande, jonger dan 65 jaar mag daardoor een maximaal vermogen hebben van € 100.785  en een echtpaar jonger dan 65 jaar een vermogen van € 122.778.
Voor 65 plussers ligt dit iets anders. Zij hebben recht op de ouderentoeslag. Hebben zij een klein inkomen dan hebben ze ook nog recht op een extra vrijstelling en wordt de grens voor het vermogen voor de zorgtoeslag hoger.
Zo mag een echtpaar, dat alleen AOW als inkomen heeft, een vermogen hebben van € 178.246 voordat de zorgtoeslag vervalt.
In december 2012 krijgt u de nieuwe beschikking zorgtoeslag 2013.
Is dit voor u van toepassing, kijk het dan goed na om eventuele problemen van ten onrechte verkregen zorgtoeslag, te voorkomen.
Mochten hierin nog veranderingen komen, we houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u lid worden of informatie over onze afdeling bel dan naar 463441.

Nummer 20

Vrijwilllge ouderenadviseurs

De KBO afdeling Maaskernen heeft een aantal jaren het Servicepunt voor senioren gehouden in de Rabobank te Maasbracht.
Sinds een klein jaar zijn we hier mee gestopt. De reden waarom is dat de leden de weg naar de ouderenadviseurs van onze verening ook buiten de openingstijden van het servicepunt wisten te vinden.
Daarom hebben we destijds besloten om het servicepunt in de Rabobank te sluiten.
Senioren die vragen hebben op welk gebied dan ook kunnen telefonisch contact opnemen met
de twee ouderenadviseurs van onze afdeling.
Dit kan door te bellen naar Agnes Wilms: telefoon 561993 of Jessy van Houtum: telefoon
463439
Beiden kunt u op werkdagen bellen tussen 10.00 uur en 18.00 uur.
Heeft u vragen of opmerkingen bel dan gerust.
Ze zullen u vragen trachten te beantwoorden of indien nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Bezoek Floriade

Op woensdag 20 juni brengen we een bezoek aan de Floriade te Venlo.
Dit bezoek is alleen voor leden.
U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Tilly van Pol-Nissen telefoon: 551721.


KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2012 nrs 11 t/m 20