Nummer 1

Seniorenmiddag

In de afgelopen jaren organiseerde de gemeente Maasgouw een seniorenmiddag in Maasbracht en in Heel voor alle senioren uit onze gemeente.
Dit jaar heeft de gemeente Maasgouw besloten om in samenwerking met de KBO Maaskernen en de KBO Ambrosius te Heel deze 2 middagen te organiseren.
Op woensdag 18 januari is er in de Spil te Maasbracht deze seniorenmiddag voor alle senioren uit Maasbracht, Linne, Stevensweert, Ohe en Laak, Wessem en Thorn.
De middag begint om 14.00 uur en u krijgt een kopje koffie of thee met vlaai.
Programma:
14.00 uur: Opening.
14.10 uur: Servie Broers van het Huis voor de Zorg, zal een presentatie geven over de WMO en de Kanteling binnen de WMO. Aan de hand van enkele plaatjes zal de heer Broers het
gesprek aan gaan met de senioren in de zaal over de veranderingen binnen de WMO,
specifiek toegelicht op de nieuwe beleidsnota 2012-2015  ”Niet zorgen voor, maar zorgen
dat” van de gemeente Maasgouw.
Een zeer belangrijk onderwerp voor alle senioren.
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: “Weet wat je financiële rechten zijn en gebruik ze!”
Aan de hand van een powerpoint presentatie zal Jessy van Houtum een toelichting geven  
op de landelijke en gemeentelijke financiële regels die er zijn voor de senioren. Een belangrijk onderwerp in deze financiële moeilijke tijden. Na afloop ontvangen de aanwezigen een overzicht van deze financiële mogelijkheden.
De WMO adviseur zal ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
In verband met de organisatie vragen we U zich hiervoor aan te melden, dit kan tot en met maandag 16 januari, bel daarvoor naar 463441 of 463439
Een interessante middag, die u zeker niet mag missen. Meld u zich dus aan.

Nummer 2

Verandering huurtoeslag 2012

Op 1 januari 2012 is er een wijziging ingegaan omtrent het uitbetalen van de maandelijkse huurtoeslag.
In vorige jaren kon men kiezen of de huurtoeslag werd uitbetaald aan de verhuurder, dus meestal de woningverenigingen of rechtstreeks op uw eigen bankrekening.
Vanaf 1 januari wordt de huurtoeslag alleen nog maar rechtstreeks gestort op uw eigen bankrekening.
Dit houdt in dat de woningvereniging, vanaf deze maand, de volle huur van uw bank- rekening afschrijft.
De huurtoeslag wordt rond de 20 ste van iedere maand gelijk met de zorgtoeslag op uw bankrekening gestort.
Houd dit goed in de gaten en denk eraan dat deze huurtoeslag alleen bedoeld is voor uw huur en niet als een extra inkomen.
Vinden er wijzigingen plaats, bv minder of meer inkomen, verhuizen naar een andere huurwoning, meer of minder medebewoners geef dit dan zo snel mogelijk door aan de toeslagendienst.
U kunt vanaf 2012 heel gemakkelijk via www.toeslagendienst.nl uw eigen toeslagen online doorgeven. Dit doet u door in te loggen met uw digidicode en vervolgens naar Mijn Toeslagen te gaan.
Een wijziging wordt direct verwerkt.
Kunt u het niet per computer bel dan naar de belastingdienst  0800-0543 en vraag een formulier aan. Makkelijker kan de toeslagendienst het niet maken!
Wilt u informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 3

Website

Sinds enkele maanden kunt u het nieuws, het activiteiten programma 2012 en verdere informatie over de KBO afdeling Maaskernen volgen op onze website:
www.kbomaaskernen.nl
Op woensdag 18 januari hebben we deze website officieel geopend tijdens de seniorenmiddag in de Spil.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons via deze website ook per email bereiken. Tevens worden er na een activiteit foto’s op de website geplaatst.
Dus altijd de moeite waard om af en toe eens een kijkje te nemen op deze website.

Over enkele weken ontvangt u weer de bekende blauwe brief om aangifte inkomstenbelasting te doen over het jaar 2011.
Heeft u uw papieren bij elkaar, zoals de jaaropgaves en bankoverzichten,  maak dan tijdig een afspraak met de belasting consulente
Bel hiervoor naar 463439.
Voor informatie of aanmelden als lid bel 463441.

Nummer 4

Woensdag 15 februari 2012 "Omgaan met verlies"

Woensdag 15 februari 2012 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het thema “Omgaan met verlies”, waarin de drie onderwerpen “Zorg rondom het levenseinde”, “De uitvaart” en “Rouwen en rouwverwerking” aan de orde komen.
Tijdens de bijeenkomst komen er veel zaken aan de orde, die te maken hebben met afscheid nemen, zoals: “Welke keuzes zijn er in de laatste levensfase, hoe stel ik een wilsverklaring op, wat is er mogelijk en moet er geregeld worden als ik kies voor euthanasie, wat kan en moet er geregeld worden na een overlijden, wat doet een ritueelbegeleider, wat kost een uitvaart, wat is een uitvaart op maat, waar kan ik ondersteuning krijgen bij mijn rouwproces, welke tips zijn er om goed te kunnen rouwen.
Aan de hand van een presentatie krijgt u niet alleen heel concrete informatie, maar ook worden er illustraties getoond, die u kunnen helpen bij het vormgeven van een persoonlijke uitvaart.
U wordt tevens in de gelegenheid gesteld het boekje “Omgaan met verlies” te kopen, waarin u uitgebreide informatie vindt over de bovengenoemde drie onderwerpen met verwijzingen naar relevante boeken en websites. Mooie gedichten en foto’s maken het boekje tot een bijzonder geheel.
Het boekje “Omgaan met verlies” waarvoor oud-minister Maria van der Hoeven het voorwoord schreef, werd samengesteld in opdracht van KBO Limburg en kost 5 euro.
De middag wordt gehouden in de Spil en begint om 14.00 uur. U kunt zich tot dinsdag 14 februari aanmelden voor deze middag bij Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.

Nummer 5

Aangifte 2011

In de komende weken moet de aangifte 2011 weer worden ingediend.
Ten opzichte van 2010 zijn er toch enkele veranderingen in de aangifte 2011.
In vorige jaren moest men in box 3 (spaargeld en bezittingen) het saldo opgeven van 1 januari en het saldo op 31 december in het desbetreffende jaar.
Deze twee bedragen werden dan opgeteld en gedeeld door twee.
Zo had je dan het gemiddelde vermogen in dat jaar.
Nu bij de aangifte hoeft u alleen het saldo op te geven van 1 januari 2011.
Voorts is er een wijziging gekomen in het fiscale partnerschap.
Wanneer men gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, was je automatisch fiscaal partner. Dat is in 2011 nog steeds,
Vanaf 2011 is men ook fiscale partners inden men samen een huis heeft en of een kind en of een partnerpensioen of samen staat ingeschreven op hetzelfde adres bij uw gemeente en of men een samenlevingscontract heeft.
Dus het vrij kiezen voor het fiscaal partners zijn of niet is geen vrije keuze meer, indien men aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Bij het doen van de aangifte worden u allerlei vragen gesteld, waardoor automatisch de computer aangeeft of u fiscale partners bent of niet.
Dit kan voor maar soms ook nadelen hebben.
U heeft echter geen vrije keuze meer.
Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.
Voor aanmelden als lid of inlichtingen over onze afdeling bel naar 463441.

Nummer 6

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Deze kosten zijn gelukkig voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl. van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, de CG raad, kunt u zien hoe u dit moet aanpakken.
Heeft u hoge zorgkosten, dan geeft deze website een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2011.
Met behulp van deze site kunt u zien dat u via aangifte te doen, geld kunt terug krijgen voor uw zorgkosten.
Denk hierbij aan:medische hulp,voorgeschreven en niet vergoedde medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar een ziekenhuis, hulpmiddelen enz..
In zeer begrijpelijke taal geeft deze site uitleg over het invullen van uw aangifte.
Op deze site wordt ook informatie gegeven over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg.
Heeft u geen internet, dan kunt u bij de CG raad een brochure: Belastingvoordeel 2011 bestellen.
Dit kunt u doen door € 5,80 over te maken op bankrekening 3188522 ten name van CG te Utrecht. Daarbij vermeldt u dan: Belastingbrochure 2011, uw naam, adres postcode en woonplaats.
Voor vragen hierover bel naar 463439.
Voor aanmelden als lid of inlichtingen over onze afdeling bel naar 463441.

Nummer 7

Bezoek bibliotheek Maasbracht

De bibliotheek van Maasbracht geeft voorlichting voor ouderen betreffende lezen, van boeken genieten, mogelijkheden bij slecht zien enz. Ze verzorgen tevens een rondleiding. Dit gebeurt op dinsdagmiddag als de bieb gesloten is van 14.00 – 16.00 uur. Graag willen we weten of hier interesse voor is. U kunt tot 15 maart hierover contact opnemen met Tilly van Pol-Nissen tel: 551721. Als het aantal deelnemers bekend is kunnen we een datum afspreken en krijgt u tijdig bericht hierover.

Cursus omgaan met de mobiel

In het kader van de maatschappelijke stage heeft men de KBO gevraagd of er nog interesse is voor een cursus mobiel bellen. Mocht u nog interesse hebben in een cursus neem dan contact op met Tilly van Pol-Nissen tel: 551721 .
Bij voldoende belangstelling wordt er een datum voor deze cursus afgesproken. U krijgt dan tijdig bericht.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 14 maart a.s. wordt in de Spil te Maasbracht de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze ledenvergadering begint om 13.30 uur.
Na het algemene gedeelte zal mevrouw van Calker het thema Diabeteszorg behandelen. Zij is gespecialiseerd diabetesverpleegkundige. Een onderwerp wat veel senioren zal aanpreken.
We nodigen onze leden dan ook van harte uit om op 14 maart naar de jaarlijkse ALV te komen.

Voor informatie of aanmelden als lid bel naar 463441.

Nummer 8

Moeilijke tijden

Dagelijks lezen we in de krant dat de pensioenen in gevaar zijn. Veel pensioenfondsen willen per 1 april 2012 of 1 april 2013 de pensioenen met een bepaald percentage verlagen.
Dit zijn geen geluiden, waar senioren vrolijk van worden. Het is echter begrijpelijk dat het in deze moeilijke economische tijden niet te vermijden is.
De wereldeconomie krimpt, alle Europese landen hebben financiële problemen.
De komende jaren zal er enorm bezuinig moeten worden om ook de Nederlandse financiën op orde te kunnen houden.
De komende weken gaat de regering bekijken hoe ze nog vele miljarden kunnen bezuinigen voor de komende jaren.
Bezuinigingen die we allemaal in onze  beurs zullen voelen.
De armoede in Nederland zal toenemen, veel mensen komen in financiële problemen.
Maar iedereen zal begrijpen dat ingrijpen nodig is om verdere financiële achteruit gang tegen te gaan.
Voor senioren die in de financiële problemen komen door al deze bezuinigingen en maatregelen, zijn er allerlei tegemoetkomingsregelingen, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau.
Denk hierbij aan huur en zorgtoeslag, bijzondere bijstand bij uw gemeente, collectieve ziektekostenverzekeringen, hulp bij schulden, kleding en voedselbank enz..
Ook met een laag inkomen loont het zich om aangifte inkomstenbelasting te doen.
Dit mag nog over de jaren 2007 tot en met 2011.
Laat uw geld niet bij de belasting liggen.
Maak dus gebruik van alle financiële mogelijkheden die er zijn!
Voor vragen hierover bel 463439.

Nummer 9

Activiteitenprogramma KBO Maaskernen 2012

Woensdag  14 maart 2012. Jaarvergadering. Themabijeenkomst: Diabeteszorg.
Woensdag  18 april 2012. Excursie studio TV Limburg te Roermond met eigen vervoer.
Woensdag  23 mei 2012. Excursie Limburgs museum te Venlo.
Woensdag  20 juni 2012. Excursie naar de Floriade te Venlo.
Woensdag 18 juli 2012. Themamiddag: Gezonde voeding en leefwijze door de GGD Noord- en Midden Limburg.
Zaterdag  28 juli 2012. Boottocht.
Woensdag  15 augustus 2012. Excursie naar Wessem met eigen vervoer.
Woensdag  19 september 2012. Stedenreis naar Aken.
Zaterdag 13 oktober 2012. 10 jarig jubileum en dag in het kader van het Europees Jaar voor de ouderen.
Woensdag  21 november 2012. Workshop: vergroten van de eigen Zeggenschap door het Huis voor de Zorg.
Woensdag  12 december 2012. Muziek/kerstmiddag.
Cursus: Omgaan met de mobiele telefoon.
Cursus: Computerondersteuning.
In verband met de organisatie is aanmelden voor een thema en/of excursie noodzakelijk..De activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden.
Misschien is dit activiteiten programma een aanleiding voor u om zich aan te melden als lid.
Bel hiervoor naar 463441.
Naast deze activiteiten zijn we ook een belangenvereniging voor alle belangen van alle senioren.
Denk hierbij aan hulp bij uw belastingaangifte, al uw vragen omtrent financiële zaken, hulp bij aanvraag zorg en huurtoeslag, invullen van formulieren en nog veel meer!

Nummer 10

Aandacht voor het nieuwe pinnen

Sinds het begin van dit jaar wordt de magneetstrip van uw pinpas niet meer gebruikt.
U betaalt nu via de koperkleurige chip, de EMV-chip.
Deze nieuwe manier van pinnen gaat iets anders dan men vorige jaren  gewend was.
Nu moet de pinpas er bovenin gestoken worden of plat in de pinautomaat worden  geschoven. De pinpas moet nu tijdens de handeling in het apparaat gestoken blijven, tot het schermpje aangeeft, de transactie is geslaagd.
Eerst dan pas kan men de pinpas eruit halen.
Nieuw is ook dat men in de meeste gevallen eerst akkoord moet geven op het te betalen bedrag door op de OK toets te drukken, daarna het intoetsen van de pincode  en deze weer bevestigen met de OK toets.
De pas blijft dus gedurende de hele pinbetaling in de pinautomaat.
Een groot risico is echter dat men de pinpas vergeet uit de pinautomaat te halen.
Meestal wijst de winkelier of de kassabediende u hier wel op.
Maar men moet zelf alert zijn.
Winkeliers bewaren vergeten passen 48 uur. Daarna worden de passen terug gegeven aan de banken.
Uw pincode is persoonlijk, geef die nooit aan een ander voor uw eigen veiligheid.
Stop ook nooit een briefje met uw pincode erop, bij de pinpas in uw eigen portemonnee.
Zorg ervoor dat u  deze pincode nooit bewaard bij de pinpas en geef anderen niet de mogelijkheid om over uw schouders mee te kijken naar uw pincode.
Dit alles voor u eigen financiële veiligheid!
Voor informatie of aanmelden als lid bel naar 463441.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2012 nrs 1 t/m 10