Nummer 31

Persoonsgebonden budget

Iedereen die een persoonsgebonden budget heeft, voor huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding of voor persoonlijke verzorging, heeft in augustus een brief ontvangen van het zorgkantoor.
Het persoonsgebonden budget of te wel  het zogenaamde  pgb, wordt ieder kwartaal, per half jaar of een keer per jaar, afhankelijk van de hoogte van het pgb, overgemaakt op de bankrekening van de budgethouder.
Meestal gebeurt  dit door storting op de lopende rekening van de budgethouder.
Per 1 januari 2012 gaat dit veranderen.
Iedereen, die een pgb ontvangt, moet dan op zijn  eigen naam, een aparte rekening afsluiten bij zijn bank, voor het te ontvangen pgb.
Het ministerie heeft dit besloten om zo fraude beter tegen te kunnen gaan.
Op deze nieuwe rekening wordt het pgb gestort en dan kan men de hulpverlener(s) alleen nog betalen via deze rekening.
Zo is het ook gemakkelijker om controle uit te oefenen en misbruik tegen te kunnen gaan.
Op deze nieuwe bankrekening mag men dus geen eigen geld storten of andere automatische betalingen laten doen. Deze nieuwe rekening is alleen bestemd voor het beheer van het pgb.
U kunt deze rekening het beste openen bij uw eigen bank.
Veel banken weigeren een nieuwe rekening, wanneer u bij die bank verder geen bankrekening heeft.
Deze nieuwe regel geldt voor uw bestaande pgb en voor iedereen die vanaf nu een pgb toegewezen krijgt.
Heeft u vragen hierover bel dan naar 463439.

Nummer 32

Veranderingen  PGB

Onlangs heeft de minister besloten om wijzigingen aan te brengen in de persoongebonden budgets, omdat de kosten ervan veel te hoog werden.
Wat gaat er veranderen?
Voor degenen, die nu al een PGB hebben, gaan de maatregelen in op 1 januari 2014.
Voor nieuwe aanvragen geldt dit vanaf 2012 en 2013.
Voor wie een indicatie heeft met recht op verblijf in een zorginstelling, maar thuis blijft wonen, verandert er niets. Deze groep krijgt zelfs 5% extra erbij. Voor hen wordt het PGB dus een recht.
Heeft men een PGB, zonder verblijfsindicatie, meestal voor persoonlijke verpleging en verzorging, dan krijgt men vanaf 2014 het PGB niet meer zoals we het nu kennen. De zorg die men nodig heeft, afhankelijk van de indicatie wordt dan aangeboden in natura door de zorginstellingen of zorginstanties. U recht op zorg blijft dus bestaan! Dit in tegenstelling tot berichten in de media, dat duizenden mensen hun recht op zorg zouden verliezen.
Alleen wordt deze zorg nu geleverd door andere instanties en niet meer door degene, die  u zelf heeft gekozen. Wordt vervolgd.

Busreis Den Bosch

Op 21 september organiseren we een busreis naar Den Bosch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u er eens een dagje uit, meldt u zich dan aan voor 1 september. Telefoon 551721.
Wacht niet te lang, vol is vol!

Nummer 33

WTCG

De wtcg, wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, die wordt uitgevoerd door het CAK heeft dit jaar enkele wijzigingen ondergaan.
De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn veranderd. Zo kan het zijn dat iemand die in 2010 een tegemoetkoming kreeg, deze in 2011 niet ontvangt
De belangrijkste wijzigingen zijn:
U beschikte op 31december 2010 een WMO indicatie voor een rolstoel.
U heeft minimaal een uur hulp bij het huishouden vanuit de WMO, hierbij maakt het niets of  dit zorg in natura is of zorg via een PGB.
Bepaalde  behandelingen voor reuma, kanker en hart en vaatziekten.
Ook bepaald medicijngebruik kan meetellen.
Het gaat hier te ver om alle voorwaarden op te noemen.
Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, doe dan de wtcg test op www.cak.nl
Heeft u geen computer, vraag dan aan iemand die u daarbij kan helpen.
In oktober zal het CAK de brieven sturen naar iedereen die voor de vergoeding in aanmerking komt.
In november en december krijgt u de vergoeding dan op uw bankrekening

Noteer alvast zondag 16 oktober in uw agenda.
De KBO afdeling Maaskernen organiseert dan een muziekmiddag voor haar leden en niet leden.
Over enkele weken volgt meer informatie.

Nummer 34

Bezuinigingen

Over enkele weken is het Prinsjesdag en maakt de regering haar bezuinigingsplannen bekend. Elk jaar lekt van tevoren toch al gedeeltelijk uit, wat de plannen inhouden.
Zo is naar buiten gekomen dat de vergoeding aan chronisch zieken en gehandicapten, de wtcg vergoeding die het CAK uitbetaalt in 2012 gehalveerd zou worden.
Andere bronnen spreken ervan dat deze tegemoetkoming inkomensafhankelijk wordt.
Dit is geen goede zaak voor deze doelgroep.
Veel chronisch zieken en gehandicapten maken veel meer gezondheidskosten  kosten dan hun gezonde medemens.
De afgelopen jaren kon men via de belastingaangifte nog veel ziektekosten aftrekken en zo gecompenseerd worden voor de kosten die men maakte.
Dat is sinds 2009 sterk verminderd. Het gevolg is dat velen hun verzamelinkomen zagen stijgen en daardoor minder huur en zorgtoeslag ontvingen.
Door deze groep te compenseren is er de wet chronisch zieken en gehandicapten gekomen en ontvangen ze een bijdrage in de kosten van het CAK. 
Nu wil de regering ook hierin weer gaan snijden. En is de chronisch zieke of gehandicapte weer de dupe.
We wachten de plannen op Prinsjesdag maar af en hopen dat de partijen in de Eerste en Tweede kamer tegen dit plan stemmen.

Muziekmiddag 16 oktober

Volgende week verklappen we wie komt optreden.
U kunt zich wel al aanmelden voor deze middag. Bel dan naar 463439 of 433441.

Nummer 35

Middelen

Een aantal maanden geleden hebben we reeds een artikeltje geplaatst over middelen met uw inkomen over de jaren 2007 tot en met 2010.
Wat is middelen? Indien in een periode van drie aan een gesloten jaren, bv 2007, 2008 en 2009 uw inkomen door omstandigheden aanzienlijk is gedaald, door bv een ww uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand of u bent 65 geworden en uw heeft maar een heel klein pensioentje, dan is het de moeite waard om dit na te laten kijken .
De belastingdienst rekent uw inkomen dan gemiddelde uit over deze drie aan een gesloten jaren en dan blijkt vaak dat men nog geld terug krijgt van de belastingdienst.
Alleen stuurt de belastingdienst u hiervoor geen verzoek. U moet het zelf aanvragen
Zo laten veel mensen geld liggen bij de belastingdienst.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen neem dan contact op met de belasting consulente van de KBO en bel naar 463439.

Busreis Den Bosch

De deelnemers aan de busreis naar Den Bosch hebben inmiddels de informatie gekregen over deze reis.
Heeft u als deelnemer nog vrager bel dan naar 463441.

Muziekmiddag 16 oktober

Volgende week zullen we u berichten wie komt optreden. Het blijft nog even een verrassing.
Het wordt in ieder geval een boeiende en muzikale middag.
Aanmelden kan al, bel daarvoor naar 463439 of 463441.

Nummer 36

Muziekmiddag

Op zondag 16 oktober a.s. organiseren we voor onze leden en niet leden een mooie en gezellige muziekmiddag. Deze middag begint om 14.00 uur en de entree is € 2,00, dit is inclusief een kopje koffie of thee.
Voor u zal optreden:
Zangkoor Novi Cantes uit Ohe en Laak die een aantal mooie liedjes ten gehore zullen brengen.
Vervolgens zal smartlappenkoor "Om te zumpe" uit Baexem optreden. Dit smartlappenkoor is bijna 10 jaar geleden opgericht met als doel op een ontspannen manier smartlappen en levensliederen te zingen.
Het koor bestaat uit ongeveer 20 mannen en vrouwen, begeleid door een accordeonist.
Hun repertoire bestaat uit smartlappen, levensliederen en liedjes in het Limburgs dialect.
Tijdens hun optreden delen ze boekjes uit, hetgeen meezingen gemakkelijk maakt.
Kortom: verstand op nul en zorgeloze liederen zingen!
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 oktober op telefoonnummer 463439 of 463441.

Website

Vanaf heden kunt u de website bezoeken van de KBO afdeling Maaskernen.
Op deze website kunt u alles lezen over onze afdeling, activiteiten, nieuws, bestuur, verslagen van reizen en themamiddagen enz..
De naam van de website is www.kbomaaskernen.nl. Bezoek onze site eens en heeft u vragen of op en aanmerkingen stuur dan een email naar kbomk@live.nl. Ook aanmelden, adreswijziging  enz.  kunt u zo naar de ledenadministratie melden.
Via de website houden we u ook op de hoogte van nieuws en onze activiteiten in de toekomst.

Nummer 37

            Muziekmiddag 16 oktober.

Op zondag 16 oktober a.s. is er voor onze leden en niet leden een muzikale middag in De Spil te Maasbracht. Voor u zullen optreden: Gemengde zangvereniging Novi Cantus  en smartlappenkoor Óm te zumpe.
Deze middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.
De entree bedraagt € 2,00 en is inclusief een kopje koffie of thee.
In verband met de organisatie vragen wij u zich van te voren aan te melden .Voor aanmelding bel voor 15 oktober naar 463439 of 463441.
Kortom een zeer gezellige middag voor iedereen, die u niet mag missen!

Gemengde zangvereniging  “NOVI  CANTUS “ Ohé en Laak.
De zangvereniging werd in 1966 opgericht als kerkkoor. In 1993 vond er een afsplitsing plaats . Naast het huidige  gemengd koor “NOVI CANTUS “werd
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor opgericht.
IMG_6911In 1995 kwam mede door de komst van dirigente Peggy Smeets, nieuwe elan
in het koor en groeide de vereniging uit tot 40 leden.
Het uitgebreide repertoire, waarin in vele talen wordt gezongen, heeft tijdens de vele optredens verwondering en enthousiasme bij het publiek losgemaakt.

                                

Smartlappenkoor “Óm te zumpe”

Smartlappenkoor “Óm te zumpe” uit Baexem is bijna 10 jaar geleden opgericht
met als doel om op een ontspannen manier smartlappen en levensliederen  te zingen
in een klein gezelschap.Het koor bestaat uit ongeveer 20 vrouwen en mannen, begeleid door één accordeonist. Op het repertoire staan voornamelijk smartlappen, maar ook levensliederen en liedjes inhet Limburgs dialect en enkele Duitstalige liedjes.
Wie kent er niet liedjes zoals “Ach vaderlief, toe drink niet meer “, “Twee reebruine ogen”, Huilen is voor jou te laat” etc.Kortom : verstand op nul en zorgeloos zielige liederen zingen.

Nummer 38

Niet beschikbaar

Nummer 39

Uitkeringen CAK

In september heeft iedereen die in aanmerking komt voor de compensatie eigen risico ziektekostenverzekering een brief van het CAK gekregen.
U moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om deze compensatie te kijgen.
Het bedrag van € 56 wordt eind november op uw rekening gestort.
In oktober ontvangt iedereen, die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten een brief van het CAK, met daarin vermeld het bedrag wat u ontvangt.
Dit bedrag zal eind december op uw rekening worden gestort.
Het bedrag wat u ontvangt is afhankelijk van uw zorggebruik in 2009 en 2010.
Bent u 65 jaar of ouder dan is de laagste uitkering € 153 en de hoge uitkering € 357.
Bent u jonger dan 65 jaar dan is de laagste uitkering € 306 en de hoogste uitkering € 510.
Om hiervoor in aanmerling te komen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, o.a.
bepaald medicijngebruik voor chronische ziekten, die op de lijst van het ministerie staan.
Fysiotherapie voor chronische aandoeningen die ook voorkomen op deze lijst.
Ook wanneer u hulp heeft in het huishouden vanuit de WMO van uw gemeente.
U in het bezit bent van een rolstoel, met een indicatie van voor 2011  vanuit de WMO.
Bepaalde hulpmiddelen en ziekenhuisopnames in 2009 en 2010 voor bepaalde aandoeningen.
Het is onmogelijk om alle voorwaarden hier op te noemen.
Heeft u in november nog geen brief gekregen en denkt u wel in aanmerking te komen voor deze vergoeding WTCG, bel dan naar het CAK telefoonnummer 0800-0300 en vraag een aanvraagformulier aan.
Voor vragen hierover kunt u bellen naar 463439.
Voor aanmelden als lid of informatie over onze  afdeling bel naar 463441

Nummer 40

Zorgen om zorgverzekering

De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog en ook het eigen risico stijgt met € 50 per jaar naar € 220 in 2012.
De overheid wil ook het basispakket verkleinen. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de maagzuurremmers uit het pakket en moeten mensen de eerste 20 behandelingen voor fysiotherapie zelf betalen. De Unie KBO verzet zich tegen de inperking van het basispakket, die vooral ouderen met meerdere problemen hard raakt.
De Unie KBO heeft ook bezwaar aangetekend tegen verhoging van het eigen risico. Zij vreest dat ouderen hierdoor zorg gaan mijden wat op langere termijn juist leidt tot hogere zorgkosten. De Unie KBO zet liever in op preventie.
Dit zijn geen prettige berichten, die dagelijks in de media te horen zijn.
We weten allemaal dat er bezuinigd moet worden. Bezuinigingen treft vooral de minima en senioren met alleen AOW en een klein pensioen.
Zo is het ook bijna zeker dat de zorgtoeslag omlaag gaat.
Voor mensen met een laag inkomen circa € 100 per jaar en voor alleenstaanden met een laag inkomen circa € 40 per jaar.
Er is zelfs een voorstel van de minister om de zorgtoeslag niet alleen afhankelijk te maken van het inkomen, maar ook het eigen vermogen zou mee gaan tellen voor de berekening van de zorgtoeslag.
Bij de huurtoeslag is dit reeds van toepassing.
We hopen van harte dat de Tweede Kamer dit voorstel afwijst.
Immers de koopkracht van senioren zal dan met minimaal € 45 per maand erop achteruit gaan.
We zullen de komende maanden de laatste ontwikkelingen hierover nauwgezet volgen en u hiervan op de hoogte houden.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2011 nrs 31 t/m 40