Nummer 1

Bezoek Provinciehuis te Maastricht

Op woensdag 23 februari organiseren we voor onze leden een bezoek aan het Provinciehuis te Maastricht. Een unieke gelegenheid om dit prachtige gebouw eens van binnen te bekijken.
Het programma is als volgt:
Van 14.00 uur tot 15.00 uur een rondleiding door het Provinciehuis.
Van 15.00 uur tot 15.30 uur koffie met vlaai aangeboden door het CDA Limburg. Daarna kunt u in gesprek met enkele CDA leden van Provinciale Staten, waaronder Geert Frische uit Maasbracht, die dit bezoek aan het Provinciehuis voor ons heeft mogelijk gemaakt.
We vertrekken rond 12.00 uur en zijn rond 18.00 uur weer terug.
Deelnemers krijgen te zijner tijd meer informatie over dit bezoek.
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 10,00 per persoon.
Niet leden betalen € 12,50.
U kunt zich hiervoor aanmelden vanaf heden tot en met 25 januari bij Tilly van Pol, telefoon 551721.

Belastingaangifte 2010
Over enkele weken valt weer de blauwe envelop bij u in de bus van de belastingdienst om aangifte te doen over het jaar 2010.
De jaaropgaves van uw AOW en pensioenen kunt u ook over enkele weken verwachten. Verzamel ook uw medische kosten die u gemaakt heeft in 2010. Maak op tijd een afspraak met de belastingconsulente, zodra u alle benodigde papieren in uw bezit heeft. Telefoon 463439.

Nummer 2

Aftrek specifieke ziektekosten 2010

Daar we regelmatig vragen krijgen van leden over welke ziektekosten men nog mag aftrekken bij de aangifte 2010, willen we dit punt onder uw aandacht brengen.
Welke kosten zijn nog aftrekbaar?
Alle kosten aan arts, tandarts, homeopaat enz., die u niet vergoed heeft gekregen van de ziektekostenverzekering.
Het betaalde eigen risico over 2010 mag u niet aftrekken.
Medicijnen op doktersvoorschrift, die u zelf moet betalen. Dus niet de medicijnen die u zo zelf koopt bij de apotheek of drogist.
Volgt u een dieet, waarvoor u een doktersverklaring heeft, dan mag dat  ook worden afgetrokken, mits het dieet op de lijst van de belastingdienst staat. Volgt u een zelfde dieet voor verschillende ziektes, dan mag je het nog maar een keer aftrekken. De bedragen voor de diëten zijn aanzienlijk lager dan in 2009.
Alle hulpmiddelen, die u in 2010 heeft moeten aanschaffen, zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan een kunstgebit, hoorapparaat, steunzolen enz., brillen of contactlenzen mag u niet meer aftrekken sinds 2009.
Moet u een woningaanpassing doen i.v.m. een handicap, dan mag de eigen bijdrage ook worden afgetrokken onder bepaalde voorwaarden.
Reiskosten gemaakt voor een bezoek naar het ziekenhuis, tandarts enz zijn nog steeds aftrekbaar.
Let op: de eigen bijdrage aan het CAK voor hulp in de huishouding kunt u niet meer aftrekken! Voor vragen hierover bel 463439.

Nummer 3

Lidmaatschap

De KBO is een belangenorganisatie voor iedere 50 plusser.
Wat kunnen wij als afdeling KBO Maaskernen voor u betekenen?
U ontvangt 10 keer per jaar het blad: de Nestor. Een informatief tijdschrift, boordevol tips, artikelen en nieuwigheden voor de 50 plusser.
Het 15 plus abonnement waarmee u 15 % korting krijgt bij diverse aanbieders, bv telefoonabonnement.
Belangenbehartiging door het organiseren van themamiddagen over actuele onderwerpen, educatieve busreizen en muziekmiddagen.
In de Rabobank kunt u op het Servicepunt Senioren 2 keer per maand terecht voor al uw vragen en of problemen.
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte en andere administratieve zaken.
Hulp bij het aanvragen van WMO voorzieningen, bv huishoudelijke hulp.
Al uw belangen wat betreft wonen, zorg en welzijn worden door een bestuurslid behartigd in het WMO Platform van de gemeente Maasgouw.
Kortom: de KBO afdeling Maaskernen is er voor iedere 50 plusser.
Een lidmaatschap kost slechts € 17,00 per jaar. Een lidmaatschap van andere  ouderenbelangenverenigingen kost al snel meer dan € 30,00.
Spreekt u dit aan, meldt u dan aan  en bel 463441.

Nummer 4

Servicepunt Senioren

Het Servicepunt Senioren in de Rabobank is 2 keer per maand geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur.
In februari zijn we open op donderdag 10 en 24 februari.
In maart kunt u terecht op donderdag 10 en 24 maart.
In april zijn we open op donderdag 7 en 21 april.
Noteer deze data in uw agenda of op uw kalender.
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen. De vrijwillige ouderenadviseur en de belasting consulente staan voor u klaar.
Heeft u tussendoor dringende vragen, die niet kunnen wachten, bel dan naar het secretariaat 463441 en u zult worden door verwezen naar een van de vrijwillige ouderenadviseurs.

Belastingen

Bel op tijd met de belasting consulente voor een afspraak, telefoon 463439. Wat moet u klaarleggen? De jaaropgaves van uw AOW en of pensioenen, de WOZ beschikking van uw eigen huis, die u in 2010 ontvangen heeft van de gemeente, het financieel jaaroverzicht van uw bank, en alle medische kosten die u heeft gemaakt en niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekering. Denk hierbij ook aan een eventueel dieet wat door uw arts is voorgeschreven, alle hulpmiddelen behalve brillen enz..

Jaarvergadering

Noteer woensdag 16 maart alvast in uw agenda. Dan is er in de Spil weer de jaarlijkse Algemene Leden vergadering. Hier komen we nog op terug.

Nummer 5

Belasting betalen

Bij het doen van aangifte over het jaar 2010, blijkt dat senioren die naast de AOW, nog een redelijk of een hoog pensioen hebben, meestal moeten bijbetalen.
Een aantal onder hen  heeft de aanslag 2011 al ontvangen.
Denkt u dat u over het jaar 2011 moet bij betalen, vraag dan een voorlopige aanslag 2011 aan. U hoeft dan namelijk geen heffingsrente te betalen. Deze heffingsrente kan behoorlijk oplopen, indien u een hoog bedrag moet betalen.
De belastingdienst mag namelijk eerst heffingsrente heffen op 1 januari na afloop van het desbetreffende jaar en het percentage is 2,5 %.
Dus de heffingsrente over 2011 gaat pas in 2012 tellen.
Vraag dus een voorlopige aanslag aan, indien dit op u van toepassing is.
Krijgt u geld terug over 2010, dan geeft de belastingdienst u maar 1 % heffingsrente. In het verleden was dit percentage aanzienlijk hoger.

Iedereen heeft nu de AOW gehad en de pensioenen in januari.
Hieruit blijkt dat in veel gevallen de pensioen hetzelfde zijn als in 2010 of zelfs met enkele euro’s verminderd.
De AOW is enkele euro's meer geworden. Daar de kosten van de ziektekostenverzekeringen en andere maandelijkse uitgaven gestegen zijn, is de koopkracht voor veel senioren gedaald, ondanks de berichten van de regering, dat de koopkracht van senioren gelijk bleef of iets zou stijgen.
Heeft u nog nooit aangifte gedaan, dit mag nog over de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. Aangifte loont en laat uw geld niet bij de belastingdienst liggen!

Nummer 6

Verkiezingen

Volgende week woensdag 2 maart zijn de provinciale verkiezingen.
Bij vorige verkiezingen van de provinciale staten was de opkomst erg laag.
Eigenlijk is dit zeer jammer. De provinciale staten behartigen de belangen van onze provincie Limburg voor iedereen, jong of oud.
Denk hierbij bv aan de subsidies voor ouderenorganisaties, zoals de KBO.
Of de subsidie voor het  jeugd en jongerenwerk, de Kledingbank, de Zonnebloem enz..
Het ondersteunen van het Huis voor de Zorg, een organisatie die zich inzet voor het ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en cursussen geeft voor leden van een WMO –raad of WMO Platform en de belangen van patiëntenverenigingen.
Ook op andere terreinen zoals bijvoorbeeld het toerisme, veiligheid in het openbaar vervoer, het wegen net en de gezondheidszorg.
Na de verkiezingen kiezen de leden van de provinciale staten op 23 mei uit hun midden de kandidaten voor de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer heeft als belangrijkste taak de nieuwe wetten, die door de regering en de leden van de Twee Kamer zijn aangenomen, goed of af te keuren.
Uw stem is hard  nodig voor het beleid in onze provincie.
Laat uw stem dus niet verloren gaan en stem 2 maart op de partij, die u het meest aanspreekt. Uw stem is belangrijk!

Nummer 7

Algemene leden vergadering

Op woensdag 16 maart is om 14.00 uur weer de jaarlijkse Algemene leden vergadering in De Spil te Maasbracht. U wordt ontvangen met koffie en vlaai.

Voor de pauze zal de heer Floris de Bok informatie geven over Patiënten rechten en zeggingsschap. Vraagbaken en Juridische Service door Elkpunt van het Huis van de Zorg.
Na de pauze volgt dan het algemene gedeelte:
Verslag bestuurlijke zaken, jaarverslag, financiën, begroting, toelichting activiteiten programma, huishoudelijk reglement, aftreden bestuurslid en verder lopende zaken.
Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO afdeling Maaskernen.
We hopen dat veel leden deze algemene leden vergadering komen bezoeken.
U kunt dan ook uw vragen stellen.
De vergaderstukken liggen op 10 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur ter inzage op het Servicepunt bij de Rabobank, daarnaast ook 1 uur voorafgaand aan de vergadering op 16 maart in de Spil.

Willen de leden die gebruik maken van de belastingservice van de KBO zich tijdig melden voor een afspraak. Het is ook mogelijk om uitstel aan te vragen. Bel daarvoor naar 463439.

Nummer 8

Koopkracht verlies

Toen in 2010 de plannen van het kabinet bekend werden gemaakt, zouden senioren hun koopkracht behouden of er iets op vooruit gaan.
De AOW is wel met enkele euro’s gestegen, de pensioenen bevroren, achteruit of iets vooruit gegaan, maar nu het jaar 2011 enkele maanden oud is, merken veel senioren dat hun koopkracht minder is geworden.
Daar zijn wel enkele oorzaken voor aan te wijzen.
De premies van de ziektekostenverzekering zijn met circa 10% gestegen. De huur en de zorgtoeslag is wel iets gestegen. Nu menigeen zijn belastingen invult of heeft ingevuld blijkt, dat door de beperkingen van de aftrek specifieke zorgkosten, veel senioren hun verzamelinkomen zien dalen tot soms wel enkele duizenden euro's.
Dit heeft tot gevolg dat velen zorg en huurtoeslag over 2010 moeten terug betalen.
Dit komt vooral door de sterke daling van de bedragen voor een dieet, wat men mag aftrekken bij de ziektekosten.
Zo mag een suikerpatiënt geen dieet meer aftrekken.
Het gevolg is dat velen minder terug krijgen van de belastingdienst of moeten bij betalen.
Is dit voor u van toepassing, kijk dan goed naar uw toetsinginkomen, hetgeen op de achterkant van de beschikking zorg en huurtoeslag 2011 staat.
Indien nodig, laat dit toetsinginkomen verhogen, zodat u in 2012 niet voor verrassingen komt te staan. U kunt hiervoor bellen naar 463439.
U kunt beter geld van de toeslagendienst terug krijgen dan geld terug moeten betalen.

Nummer 9

CAK

Wanneer men hulp in de huishouding heeft, of men heeft een individuele voorziening, bv een scootmobiel, vanuit de WMO van uw gemeente, dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK over deze voorzieningen.
Hoe wordt deze eigen bijdrage berekend, is een vraag die we vaak krijgen.
De eigen bijdrage is gebaseerd op uw verzamelinkomen, zoals dat door de belastingdienst aan het CAK wordt doorgegeven.
Het gaat dan om het verzamelinkomen van 2 jaar terug.
Voor de eigen bijdrage 2011 wordt gekeken naar uw verzamelinkomen uit 2009.
Dit verzamelinkomen bestaat uit uw inkomsten en eventueel inkomsten uit spaargeld.
Aftrekposten zoals bv de specifieke zorgkosten, worden er van afgetrokken en dan blijft het zuivere verzamelinkomen over.
Over dit zuivere verzamelinkomen berekent het CAK dan uw bijdrage per periode van 4 weken.
Verblijft u in een zorginstelling, dan int het CAK ook de eigen bijdrage voor uw verblijf in de zorginstelling. Deze eigen bijdrage wordt ook vastgesteld aan de hand van uw zuivere verzamelinkomen.
De eerste 6 maanden in een zorginstelling betaalt u de lage bijdrage, minimaal 
€ 145,60 en maximaal € 764,40 per maand.
Na deze 6 maanden gaat de hoge eigen bijdrage tellen en deze is maximaal € 2097,40 per maand. Voor de hoge bijdrage geldt geen minimum.
Voor vragen hierover kunt u altijd bellen naar het CAK.

Rectificatie: in het artikel van vorige week stond per abuis een foutje:
Door de sterke daling van de aftrekpost specifieke zorgkosten, stijgt uw inkomen  en daalt het niet, waardoor de zorg en huurtoeslag minder wordt.
Voor informatie over onze afdeling of aanmelden als lid bel 463441

Nummer 10

Voorlichtingsmateriaal Reizen met de OV chipkaart

In februari hebben we een themamiddag georganiseerd over reizen met de OV chipkaart. Afgelopen week ontvingen we uiteindelijk de dvd en folders, die we op deze middag hadden willen uitreiken.
Iedereen die deze folders en dvd nog wil ontvangen, kan deze ophalen op Brachterveld 19 te Maasbracht op zaterdag 26 maart  tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Deze dvd en folders geven een zeer duidelijke uitleg over het reizen per spoor met de OV chipkaart.
U zult dan zien, dat het reizen per trein niet zo moeilijk voor senioren is, als vaak in de media wordt bericht.

Aangifte voor 1 april

Lukt u het niet om de aangifte voor 1 april in te dienen, vraag dan voor 1 april uitstel aan. Bel hiervoor naar 0800-0543 en volg de aanwijzingen van de computerstem.
Houd uw burger servicenummer dan bij de hand.
Is uw aangifte niet binnen voor 1 april en heeft u geen uitstel aangevraagd, dan is er nog geen reden tot paniek.
De belastingdienst stuurt u dan een herinnering in april en u heeft dan nog 10 werkdagen de tijd om de aangifte in te sturen.
Doet u dit niet binnen deze 10 dagen, dan volgt een aanmaning en daarna een boete, als de aangifte dan nog niet binnen is.

KBO afdeling Maaskernen

Archief jaar 2011 nrs 1 t/m 10